Jätehuolto muuttuu Hattulan ja Hämeenlinnan itäisillä ja eteläisillä alueilla

Hattulan kunta ja Hämeenlinnan kaupunki ovat antaneet kunnan vastuulle kuuluvan seka-, kuiva- ja biojätteiden jätehuollon kuntien omistaman Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi. Hattulan ja Hämeenlinnan eteläisen ja itäisen alueen asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt siirtyvät Kiertokapulan kilpailuttamaan jätehuoltoon 1.5.2019 alkaen. Pohjoinen ja läntinen alue siirtyivät uuteen järjestelmään jo 1.10.2018. Muutoksessa kiinteistön haltijan sopimat jäteastioiden tyhjennyssopimukset raukeavat 30.4.2019 ja tyhjennyksistä vastaa tämän jälkeen Kiertokapula. Muutos koskee vain seka-, kuiva- ja biojäteastioita.

Jätehuoltoviranomaisen tekemän tarkastelun pohjalta huomattiin Hattulan ja Hämeenlinnan alueella hinnoissa asiakkaiden epätasa-arvoista kohtelua. Jätehuoltopalveluiden saannissa ja kilpailuttamismahdollisuuksissa oli myös puutteita, eikä asiakkaalla ole ollut mahdollisuutta tehdä viranomaiselle osoitettua maksumuistutusta tai kohtuullistamishakemusta. Jätehuoltomääräyksiä ei valitettavasti ole myöskään kaikilta osin noudatettu. Tästä syystä Jätehuoltoviranomainen Kolmenkierto teki päätöksen siitä, että Kolmenkierron toimialueen kuntien tulee siirtyä kunnan kilpailuttamaan jätehuoltoon. Näin pystytään takaamaan jätehuollon toteutuminen jätelain edellyttämällä tavalla.

Muutos näkyy asukkailla siten, että kiinteistön haltija ei enää itse kilpailuta jätteenkuljetuspalveluaan, vaan Kiertokapula hoitaa kilpailutuksen ja astioiden tyhjennyksen. Sopimuksia ei tarvitse irtisanoa itse, vaan ne raukeavat 30.4.2019.

Jätteenkeräyksessä ensisijainen vaihtoehto on kiinteistökohtainen jätehuolto. Kaikkien asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjen on kuuluttava jätehuollon piiriin. Lähekkäin olevien kiinteistöjen yhteisastiat ovat suositeltavia ja edullisin vaihtoehto asukkaalle. Esim. tiehoitokunta voi perustaa osakkailleen yhteisastian. Alueellinen keräyspiste on vastaavasti kallein vaihtoehto ja mahdollista vain niille, joille muita vaihtoehtoja ei löydy.

Jätemaksulla katetaan jätehuollon kulut

Jätelautakunta hyväksyy kunnan jätetaksan vuosittain Kiertokapulan ehdotuksesta. Taksa on rakenteeltaan samanlainen kaikissa Kiertokapulan alueen kunnissa, joissa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus. Maksu muodostuu kuljetus- ja jätteenkäsittelykustannuksista sisältäen jätelainsäädännön edellyttämät jätehuollon toteutuksen kustannukset kuten tiedotuksen ja neuvonnan, hallinnon, jätteiden käsittelyn, kaatopaikkojen maisemoinnin ja jälkihoidon, jätehuollon kehittämisen ja varautumisen tuleviin investointeihin sekä kotitalouksien vaarallisen jätteen pienerien jätehuollon ja jätehuoltoviranomaisen kulut. Edellä olevat maksut on peritty aiemmin yksityisten urakoitsijoiden perimien tyhjennysmaksujen kautta.

Hattulan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin taksa löytyy jätehuoltoviranomaisen sivulta osoitteesta www.kolmenkierto.fi

Jätehuoltomääräykset ohjaavat käytäntöjä

Jäteastioiden tyhjennysvälit on määritelty jätehuoltomääräyksissä. Määräysten mukaisiin tyhjennysväleihin on mahdollista hakea kirjallisesti poikkeamista jätehuoltoviranomaiselta. Yleisimmin haetaan 12 viikon tyhjennysväliä kuivajäteastialle. Pitkät kuivajäteastian tyhjennysvälit edellyttävät aina joko omatoimista kompostointia tai biojätteiden erilliskeräystä. Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa voi sopia kaikista määräysten mukaisista tyhjennysväleistä. Sekajäteastialle pisin tyhjennysväli on kesällä 2 viikkoa ja talvella 4 viikkoa. Kuivajäteastian tyhjennysväli saa olla jopa 8 viikkoa. Kesämökkiläiset voivat sopia jätehuollon ajalle, jolloin kiinteistö on käytössä. Tyhjennysvälit määräytyvät samoilla perusteilla kuin vakituisissa asunkiinteistöissä.

Jätteenkuljetuksen voi myös keskeyttää, mikäli kiinteistö on täysin käyttämättä. Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa voi sopia keskeytyksistä vähintään neljä (4) viikkoa ja enintään kuusi (6) kuukautta kestävällä ajanjaksolla. Yli kuuden (6) kuukauden keskeytystä tulee hakea kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta.

Astiakokoa ei ole määritelty kiinteistökohtaisesti, mutta astiatyypit on rajattu. Pienastioiden tulee olla pyörällisiä ja konekuormauksen kestäviä, kooltaan 120–660 litraa. Asiakas määrittelee koon syntyvän jätteen mukaan. Yhteisastian tulee olla tilavuudeltaan vähintään 600 litraa, jos sitä käyttää yli viisi kiinteistöä.

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty kiinteistötyypeille lajitteluvelvoitteet. Vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöillä on oltava kuivajäte-, bio- ja pakkauskartonkiastiat. Vähintään kymmenen huoneiston kiinteistöillä pitää lisäksi olla pakkauslasin ja pakkausmetallinkeräysastiat. Pienemmät kiinteistöt saavat yleensä liittyä keräykseen, mikäli ne sijaitsevat tyhjennysreitin varrella.

Kiertokapula järjestää avoimia tiedotustilaisuuksia jätehuollon muutoksesta. Tilaisuuksissa puhuvat Jätelautakunta Kolmenkierron ja Kiertokapulan edustajat.
Wetterhoffin talo ti 26.3. klo 18.00
Lammin turvantalo to 28.3. klo 18.00
Hauhotalo to 4.4. klo 18.00

Lisäksi Kiertokapula järjestää 30.3. Kauppakeskus Tuulosessa asukkaille tilaisuuden tulla tarkistamaan jätehuoltotietonsa klo 9.00–15.00. Paikalla on myös Jätelautakunta Kolmenkierron henkilö klo 11.00–13.00.

Lisätietoja:
Liisa Sivusaari
palvelupäällikkö
Kiertokapula Oy
puh. 040 549 1385
liisa.sivusaari[at]kiertokapula.fi