Tee-se-itse jätehuoltosuunnitelma

Tämän oppaan avulla saat neuvoja jätehuoltosuunnitelman tekemiseen. Vastaavia, mutta hiukan eri asioita painottavia oppaita löytyy netistä. Sieltä löytyy myös useita erilaisia hyödynnettäviä lomakepohjia.  On kuitenkin usein suositeltavaa laatia suunnitelma pohjaa myöten itse. Näin varmistat, että suunnitelma palvelee nimenomaan kyseisen kiinteistön ja sen käyttäjien tarpeita.

Huolellisesti laadittu jätehuoltosuunnitelma on hyödyllinen kiinteistölle ja erityisesti kiinteistön käyttäjille. Suunnitelma on kivijalka ja työkalu hyvälle jätehuollolle, mutta suunnitelman laatiminen edellyttää johtamista. Esimerkiksi taloyhtiön hallitus tai yrityksen johto sekä sitoutuu suunnitelmaan että sitouttaa muut siihen. Varmista, että johto on alusta saakka mukana laatimassa suunnitelmaa. Jos johto ei ole halukas sitoutumaan, vaihda johto.

Tärkeintä on, että et tee suunnitelman laatimisesta turhan hankalaa. Tee suunnitelmasta tarpeellinen vain kiinteistön omiin tarpeisiin. Sitä varten se on.

Jätehuollon järjestäminen on helppoa ja edullista

Mieti valmiiksi kiinteistölle haluttu jätehuollon taso. Jätelain sekä alueellisten jätehuoltomääräysten noudattaminen on minimitaso, mutta esimerkiksi paremman lajittelun eli laajemman erilliskeräyksen toteuttaminen usein pienentää jätehuollon kustannuksia. Lajitteleminen ympäristöteko ja sen avulla voidaan korottaa myös hyvinvointia kiinteistöllä. Useimmiten jätehuollon suunnittelu kaikkien kierrätettävien jätejakeiden keräämiseksi on järkevää myös siksi, että jätehuoltomääräyksiä ajoittain kiristetään, mutta niitä ei todennäköisesti tulla löyhentämään. Paremmalla jätteiden lajittelemisen tasolla kiinteistö on jo varautunut tulevaan.

Jokainen laittaa jätteet oikeaan paikkaan, kunhan se on tarpeeksi helppoa. Tai ainakin näin saadaan rajattua pois vastustelijoiden tekosyyt. Suunnitelmaa laatiessa kannattaa usein pysähtyä miettimään: onko jokin tietty toimintamalli varmasti kaikkein helpoin tapa hoitaa asia? Kiinnitä huomiota opasteisiin, jätteen keräyspaikkoihin, jätteen siirtelyreitteihin jne. Helpota jokaisen kiinteistön käyttäjän arkea, sillä jätehuollon toteuttaa viimekädessä aina ihminen.

Tämä opas pyrkii olemaan sopivan suurpiirteinen, jotta kukin voi käyttää sitä kiinteistöllään. Kiinteistö ja sen käyttäjät ja koko jätehuollon luonne vaihtelee paljon. Esimerkiksi oppaassa puhutaan ”kiinteistön käyttäjistä”, joita voivat olla kerrostalon asukkaat, toimiston työntekijät tai vaikka sairaalan henkilöstö ja asiakkaat. Oppaassa kerrotaan suunnitelman luomisen kannalta olennaiset vaiheet sekä havainnollistavia esimerkkejä, mutta suunnitelman laatijan on osin sovellettava oppaan tietoa omaan käyttötarkoitukseensa.

Selvitä lähtötilanne

Ensimmäinen vaihe suunnitelman tekemisessä on lähtötilanteen kartoitus. Tavoitteena on kirjata ylös kiinteistön jätehuollon todellinen tila. Tässä vaiheessa kannattaa jalkautua kiinteistölle. Mene sinne, missä jätteet syntyvät ja tiedustele lähtötilanne niiltä ihmisiltä, jotka tilassa ovat. Kirjoita huolellisesti ylös todellinen tilanne ja vältä kirjaamasta kuinka asioiden pitäisi olla.

Kartoita tilojen yleiskuva sekä syntyvät jätejakeet

Käy kiinteistöllä läpi jokainen tila, jossa syntyy vähäinenkin määrä jätettä. Kirjaa ylös kaikki esiin tulleet puutteet ja kehitystarpeet. Kirjaa tiedot mahdollisimman tarkkaan ja jos mahdollista, jopa huonekohtaisesti. Keskity alkuun esimerkiksi näihin:

Kun astut huoneeseen, onko selkeitä jo alkuun esiin tulevia käytännön ongelmia? Onko jätteitä esimerkiksi keräysvälineiden ulkopuolella, kuten maassa, pöydillä tai kukkaruukussa?

Mitä jätteitä ja missä toiminnoissa niitä syntyy? Huomioi kaikki jätteet tilassa, esimerkiksi:

 • taukotilan roskakori: mistä jätteet koriin päätyy? Jos kori on tarkoitettu sekajätteelle, niin löytyykö sieltä kierrätettäviä jätteitä kuten vaikkapa pakkausmuovia tai metallitölkkejä?
 • jonkin prosessin sivutuote: syntyykö jostain vaikkapa sahanpurua tai paperisilppua?
 • tilattujen tuotteiden pakkaukset: mihin materiaaliin kiinteistölle tilatut tuotteet on pakattu?
 • jonkin laitteen öljynvaihdon jäteöljyt: onko tilassa esimerkiksi laitteita, joiden öljyt tulee ajoittain vaihtaa?

Kuinka jätteet kerätään ja kuka niitä kuljettaa

Selvitä, mihin jätteet viedään tiloissa. Kuka siirrot käytännössä tekee ja onko siirrot tehty niin helpoksi kuin mahdollista? Jotta jäte varmasti lajitellaan oikeaan paikkaan, tulee se kerätä siellä, missä sitä syntyy. Muista painottaa kartoituksessa kiinteistön käyttäjien, kuten asukkaiden, työntekijöiden tai esimerkiksi siivoajien kokemusta ja huomioida heidän mielipiteensä keräyksen sujuvuudesta. Kirjaa esimerkiksi:

 • onko keräysvälineet kaukana jätteen syntypaikasta?
 • lajitellaanko syntyvät jätteet niissä tiloissa, joissa ne syntyvät?
 • onko lajitteleminen mahdollistettu useammalla keräysvälineellä, kuten omilla jäteastioilla?
 • kuka jätteet kuljettaa tilojen keräysvälineistä eteenpäin, esimerkiksi kiinteistön jätekatokseen?
 • onko sekä keräysvälineissä kiinteistöllä että jätetilassa selkeät merkinnät ja lajitteluohjeet?
 • onko vaarallisille jätteille oma kaappinsa?

Jätehuoltomääräyksissä annetaan myös ohjeet jätetilan suunnitteluun. Varmista, että jätetilasi täyttää vaatimukset, sillä siitä hyötyy sekä kiinteistön käyttäjät että jätteen kuljettaja.

Selvitä myös, kuka jätteen käy kiinteistöltä hakemassa. Joskus eri jakeiden noudosta vastaa eri yritykset. Kuljetusyrityksen kanssa tehdyt sopimukset kannattaa kilpailuttaa ajoittain, jotta paras taloudellinen ratkaisu löytyy. Usein asumisesta peräisin olevien seka-, kuiva- ja biojätteiden tyhjennyksen kilpailutuksen hoitaa keskitetysti kunta.

Arvioi syntyvien jätteiden määrät

Mieti, mistä jätteet jätetilaan tulevat? Mitkä tilat ja toiminnot kiinteistöllä eniten tuottaa jätettä ja mitä jätejakeita ne ovat? Esimerkiksi kuinka usein jonkin huoneen roskakori tyhjennetään ja onko kyseessä esimerkiksi sekajäteastia vai paperinkeräysastia? Joskus määriä on hankala arvioida huonekohtaisesti, mutta jätetilaan kertyvät jätemäärät on helpompaa hahmottaa.

Määrittele sopiva ajanjakso määrien arviointia varten, kuten viikko, kuukausi tai vuosi niin, että laskelma on helppo tehdä. Tarkista esimerkiksi jätelaskusta jäteastioiden tyhjennysväli ja vertaa sitä tyhjennettävien jäteastioiden kokoon. Näin saat määrästä alustavan käsityksen. Voit myös tiedustella määriä kuljetusyritykseltä tai riippuen tilanteesta jäteyhtiöltäsi. Tarkan painon saa esimerkiksi punnitsemalla jätteet ennen niiden noutoa, mutta se on hyvin työlästä. Paikoittain on myös mahdollista kilpailuttaa painoperusteiseen hinnoitteluun perustuva tyhjennys, jolloin tyhjentävä auto punnitsee jätteen. Ne ovat kuitenkin vielä melko harvinaisia. Jätemäärän laskemiseen on kuitenkin erilaisia keinoja riippuen jätteen tyypistä ja kokonaismäärästä.

Tärkeää!

Tarkasta jäteastioiden mitoitus. Maksu tulee usein pääosin tyhjennyskerroista eikä toteutuneesta jätemäärästä. Ovathan astiat yli puolillaan tyhjennyspäivänä? Myöskään astiat eivät saa painaa tyhjentäessä liikaa, sillä kuljettaja ei saa tyhjentää liian painavaa astiaa.

Tiivistä näkemäsi ja kuulemasi

Kirjaa kartoituksen lopuksi yleistilanne kiinteistön jätehuollon tilasta. Vertaa sitä lyhyesti alkuun määrittelemääsi haluttuun jätehuollon tasoon ja listaa selkeimmät kehitettävät asiat. Merkitse ylös kaikkein kiireisimmät kehitystarpeet, kuten turvallisuuteen liittyvät asiat. Listaa kiinteistön käyttäjiltä esiin tulleet kommentit, sillä ne perustuvat useimmiten suoraan tilojen käyttökokemukseen, mikä mittaa parhaiten käytännön toteutumista.

Sitten vasta laaditaan suunnitelma

Varmista, että kiinteistön jätehuolto täyttää jätelain sekä alueellisten jätehuoltomääräysten asettamat velvoitteet. Tähtää niihin, jonka jälkeen ammu reilusti yli! Jätehuolto on kiertotaloudelle ensisijaisen tärkeä mahdollistava tekijä. Kun se hoidetaan esimerkillisesti, tuottaa se taloudellista- sekä imagohyötyä.

Suunnitelma laaditaan alkukartoituksessa saadun tiedon pohjalta. Olet siis jo melkein maalissa. Enää puuttuu vain suunnitelma. Onneksi sen tekeminen on helppoa, kun on hyvä opas.

Tee suunnitelma vaiheittain

Vaihe 1. Kartoituksen pohjalta sinulla on tiedossasi mitä jätejakeita kiinteistöllä syntyy. Myös eri jätemääristä on arvio sekä mm. siitä, mitkä jakeet lajitellaan erikseen. Vertaa tietojasi tavoiteltavaan jätehuollon tasoon ja kirjaa lyhyesti tavoitteet jätehuoltosuunnitelmalle yleisellä tasolla. Mihin kehittämisessä on keskityttävä? Esimerkiksi:

 • jätemäärän vähentäminen
 • jätteiden lajittelun parantaminen
 • astioiden tyhjennysvälin optimoiminen
 • jätteiden sisäisen siirron kehittäminen.

Vaihe 2. Seuraavaksi tehdään listaus käytännön toimista, jonka avulla tavoitteisiin pyritään pääsemään. Yllä oleviin esimerkkeihin ratkaisuksi voisi olla:

 • pienissäkin hankinnoissa huomioidaan tuotteiden pakkaamattomuus
 • opasteiden lisäys tiloihin, joissa jätettä syntyy sekä neuvontaluento ihmisten motivoimiseksi
 • alle puolillaan tyhjennyspäivänä olevan jäteastian tyhjennysväliä harvennetaan puolella
 • painaville siirrettäville jätteille hankitaan nokkakärryt kuljettamista varten

Vaihe 3. Jos kehitettävien asioiden listauksesta tulee pitkä, kannattaa asiat kirjata tärkeysjärjestykseen, merkitä aikataulu ja vastuuihminen asian hoitamiseksi. On myös määriteltävä kuka seuraa toimien toteutumista. Voit esimerkiksi määritellä tapaamisen vastuuihmisten kanssa sopivan ajankohdan päähän toimien etenemisen seuraamiseksi.

Varsinkin isommilla kiinteistöillä on tarpeellista nimittää jätehuoltovastaava. Jätehuoltovastaava kerää tietoutta muuttuvista ohjeistuksista, kuten paikallisista jätehuoltomääräyksistä. Vastaavan tehtäviin voi esimerkiksi myös kuulua yhteyden pito jäteyhtiöön astioiden tyhjennysvälimuutosten sekä lajittelun kehittämisen suhteen. Tämä on usein tarpeellista, sillä jätehuolto on verrattain nopeasti kehittyvä ala, mikä tarkoittaa, että tiukentuvia erilliskeräysvelvoitteita sekä uusia jätteiden keräysratkaisuja yms. tulee usein.

Motivoi

Useimmiten kiinteistön käyttäjien on hankala sitoutua jätehuoltosuunnitelman myötä tuleviin uusiin käytäntöihin, mutta kouluttamalla sitouttaminen on helpompaa. Koulutus voi olla esimerkiksi henkilöstölle pidettävä luento virkistyspäivän yhteydessä tai kunnalliselta jäteyhtiöltä tilattu neuvontakäynti taloyhtiön kokouksessa. Jätehuolto koetaan usein ”pakollisena pahana”, asiana, joka ei juurikaan motivoi kaikkia ihmisiä. Vaikka jätehuollon hyvä taso säästää kustannuksia, kannattaa myös painottaa jätehuollon osuutta osana kiertotaloutta ja resurssiviisautta. Jätehuolto on erittäin tärkeä osa materiaalin kiertoa ja usein sen ikuisen kierron mahdollistaa kiinteistön käyttäjät – ihmiset itse omassa arjessaan.

Opasta

Jätehuollon toteutumiseen tarvitaan sekä opastusta että opasteita. Varsinkin yrityksissä, joissa syntyy muita kuin tavanomaisia kodeissa syntyviä jakeita, tarvitaan selkeät ohjeet oikeaan lajitteluun ja perehdyttäminen uusille työntekijöille. Yritysten kannattaakin kirjata jo perehdyttämisohjeisiin erilaisten yritykselle ominaisten jätteiden lajitteluopastus. Tärkeää on myös rohkaista työntekijöitä ehdottamaan kehitysideoita jätehuollon toteuttamiseen. Ne, jotka tekevät, usein myös tietävät parhaiten mikä todella onnistuu ja mikä ei.

Opastusta tietysti tarvitaan erityisesti silloin, kun kiinteistöllä aletaan lajittelemaan uutta jätejaetta. Esimerkiksi taloyhtiöissä saattaa usein tulla uusia jätejakeita jätetilaan jätehuoltomääräyksien kiristyessä – tai ympäristötietoisten asukkaiden painostuksesta. Uusien hyötyjakeiden keräyksen alkaessa kannattaakin ottaa yhteyttä kuntasi jäteyhtiöön ja pyytää vaikka neuvoja seuraavaan taloyhtiön kokoukseen.

Tärkeää!

Kouluttamisen, tiedottamisen ja neuvomisen lisäksi vähintään yhtä tärkeää ovat selkeät opasteet. Niin yrityksen tuotantoprosessin sivutuotteen keräyssäiliön, tulostimen vieressä olevan paperinkeräysastian kuin myös taloyhtiön jätekatoksen jäteastioiden vieressä tulee olla lajitteluohje. Ohjeen tulee olla lyhyt, ytimekäs, selkeä ja helppolukuinen. Sanojen tavuttaminen ei useimmiten ole välttämätöntä. Lajitteluohjeet kotitalouksissa syntyville jätejakeille löydät kunnaltasi tai kuntasi jäteyhtiöltä.

Seuraa

Jätehuoltosuunnitelma auttaa rakentamaan kiinteistölle parhaan jätehuoltojärjestelmän. Jotta se on paras vielä huomennakin, tulee kiinteistön pystyä sitä tarpeen mukaan kehittämään. Paras keino on luoda mittareita seurantaa varten.

Jätehuollolle ominainen mittari on esimerkiksi jätemäärän jatkuva seuraaminen. Se on helppoa, jos jäte pystytään punnitsemaan kiinteistöllä tai jätteen kuljettaja pystyy ilmoittamaan painon. Näin harvemmin kuitenkaan on. Jos painoa ei suoraan saa selville, niin seuraa keräysvälineiden, kuten jätetilan astioiden tyhjennysväliä. Jos tyhjennysväli on hyvin optimoitu, eli astian täyttöaste on lähellä täyttä tyhjentäessä, voit tyhjennysten määrän perusteella arvioida syntyvän jätemäärän. Tämä kuitenkin edellyttää, että astioiden täyttöastetta tulee seurata esimerkiksi kurkkaamalla astiaan päivää ennen tyhjennystä. Se kannattaa toki muutenkin, jotta puolityhjää astiaa ei tyhjennetä. Maksu useimmiten tulee tyhjennyskerrasta, ei astiassa olevasta jätteen määrästä. Jätemäärää tulee seurata säännöllisin aikavälein, jotta siitä saa luotettavan kuvan.

Esimerkiksi taloyhtiön kierrätettävien jakeiden lajittelun sujuvuutta voi seurata sekajätteen määrän kehittymisellä. Jos sekajäte on jatkuvasti puolillaan tyhjennyspäivänä, asukkaat todennäköisesti kierrättävän entistä paremmin, jolloin sekajätteen tyhjennysväliä voi harventaa tai astiakokoa pienentää.

Suunnitelman avoimuus

Kuten mainittu, jätehuolto ei ole oma kokonaisuutensa, vaan osa merkittävää kiertotalousajattelua. Pohdi, kannattaako tehdä pelkästään toimiston hyllyssä pölyttyvää ”jätehuoltokansiota”, johon tämä suunnitelma astiantyhjennyssopimuksineen päätyy, vai kannattaako suunnitelman sisältöä tuoda jotenkin helpommin kiinteistön käyttäjien saataville. Jätehuolto on osa yhteisön arkea ja sen merkitys pitää tuoda esiin. Esimerkillisesti hoidettuna se on ylpeyden aihe ja kannattaa pitää näytillä. Esimerkiksi suunnitelman tavoitteet ja seurannan kautta saadut tulokset motivoivat kiinteistön käyttäjiä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Toimiva jätetila (HSY)

Jäteastioiden mitoitustaulukko asuinkiinteistöille (HSY)

Jätehuoltomääräykset (Kolmenkierron alueen)