Rakentajalle

Jätteet ja jätehuolto on tärkeää ottaa huomioon rakentamisen eri vaiheissa sekä rakennusten purkamisessa. Tehokkaalla jätehuollolla edistetään työturvallisuutta ja työskentelymukavuutta kohteissa sekä vähennetään syntyvän jätteen määrää. Panostus rakennusjätteiden lajitteluun ja toimitus hyötykäyttöön tuovat kustannussäästöjä sekä säästävät luontoa.

Lajittelu raksalla säästää selvää rahaa – siisti työmaa on kaikkien etu

Rakennustyömailla syntyy yllättävän paljon erilaista jätettä, kun materiaaleja vastaanotetaan ja pakkauksia puretaan. Jo ennen työmaan aloitusta suunnitellaan kohteen rakennusaikainen jätehuolto. Huomiota kannattaa kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin:

 • Materiaalien siirrot kohteisiin jätehuollon kannalta.
 • Jätteiden keräily ja lajittelu kerroksissa ja jätesiirrot työkohteesta tai kerroksesta keräysastioihin.
 • Jätteen varastointi työmaalla ennen kuljetusta.
 • Työturvallisuus esim. vaarallisten jätteiden kanssa työskenneltäessä.

Työmaakohtainen jätehuoltosuunnitelma helpottaa järjestelyiden käytännön toteutusta ja valvomista.

Kun aloitat työmaan

Jäteselvitys pitää tehdä jo rakennus- ja purkamislupaa haettaessa.

 • Kirjaa ensin arviolta syntyvien jätteiden määrä ja laji.
 • Selvitä kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset ja lajitteluvelvoitteet esimerkiksi jätehuoltoyhtiöltäsi.
 • Tilata tarvittavat lajitteluastiat tai lavat jätteille.
 • Selvitä kuljettajat ja vastaanottajat sekä vastaanottohinnat ja tee tarvittavat sopimukset.
 • Laadi tai tilaa selkeät opasteet lavoille ja jaa tietoa työmaan jätejärjestelyistä myös alueella työskenteleville.
 • Sovi, että aliurakoitsija siivoaa omat jälkensä.

Työmaan käynnistyessä tarkkaile mm. astioiden riittävyyttä ja tee tarvittavat korjaukset hyvissä ajoin ennen kuin paikat pursuavat jätteitä.

Paras jäte on syntymätön jäte

Jätteiden syntyä voi ehkäistä monin keinoin jo työmaan hankinnoissa, työmenetelmien ja -vaiheiden suunnittelussa sekä toteutuksessa.

 • Kun jätettä syntyy vähemmän, vähenevät myös kustannukset.
 • Käsiteltävän materiaalin vähentyessä myös niistä aiheutuvat työt ja kuljetukset vähenevät ja resursseja vapautuu muihin töihin.
 • Työympäristön siisteys paranee, mikä vaikuttaa työturvallisuuden lisäksi viihtyvyyteen.
 • Energian kulutus pienenee ja ympäristökuormitus vähenee.

Jätteiden lajittelua helpottavat selkeät opasteet keräilyvälineissä, työmaakohtainen jätehuolto-ohje, jätehuollon seuranta esim. palavereissa sekä sopimukset lajittelusta kuljetusliikkeiden ja aliurakoitsijoiden kanssa. Hyödynnettäviin, ja siis erilleen kerättäviin, rakennusjätejakeisiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat jätejakeet: puujäte, energiajäte, metallit, ehjät kalusteet ja jotkin muovilaadut sekä mineraalipitoiset jätteet, kuten betoni ja tiili. Vastaanottoehdot kannattaa tarkistaa jo etukäteen kuorman käsittelijältä, sillä väärä lajittelu pilaa pahimmassa tapauksessa koko kuorman. Periaate on, että mitä huolellisemmin jätekuormaa lajittelet, sitä enemmän säästät. Kiertokapulan jätteidenkäsittelyalueiden vastaanottohinnat löydät hinnastostamme. Rakennusjäte luokitellaan kolmeen eri luokkaan ja hinta määräytyy sen mukaan. Lisätietoa Rakennusjätteen lajittelusivulta.

Pura ajatuksella

Pura uudelleen käytettävät rakennusosat ehjinä, jotta niitä voidaan käyttää uudelleen. Selvitä etukäteen osien vastaanottaja ja uudelleenkäytön ehdot. Jos et voi purkaa osia ehjinä, lajittele eri jätejakeet hyötykäyttöön. Erityisesti vanhojen talojen osat kiinnostavat myös varaosina. Kerää käyttökelpoiset tavarat purettaessa erilleen ja myy ylimääräistä tavaraa, kuten ikkunoita, ovia, heloja ja saranoita esimerkiksi internetin kauppapaikoilla. Myös liikkeet, esimerkiksi Metsänkylän Navetta Hattulassa, ostavat ja myyvät purkuosia. Suunnittele purkutyö niin, että jäte voidaan poistaa kohteesta sitä mukaa kun se syntyy; vältä välivarastointia työmaalla. Järjestä turvalliset siirtoreitit etukäteen. Pölyävä jäte on järkevää pudottaa siirtolavalle erikoisputkia pitkin, jolloin myös siirtolavassa on hyvä olla kunnollinen pölysuoja. Pölyävä jäte voidaan myös kerätä tiiviisiin säkkeihin tai astioihin. Jos epäilet tai tiedät kohteessa olevan asbestia, pysähdy. Asbestityö on luvanvaraista. Ennen rakennuksen korjaustöiden aloittamista on lain mukaan kartoitettava, sisältävätkö rakennusmateriaalit asbestia. Apua saat esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen julkaisusta ”Asbestipitoiset tarvikkeet” tai jätehuoltoyhtiösi neuvonnasta.

Kun rakennat uutta…

…suunnittele myös jätehuolto huolella. Jo lain mukaan jätehuolto tulee järjestää niin, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle ja ympäristölle. Jätekatoksen sijoittamisen kunnollinen suunnittelu myös talvikunnossapidon suhteen helpottaa sekä asujan että jätteiden noutajan elämää. Lisäksi esimerkiksi keittiöön on tarjolla monenlaisia kehittyneitä ratkaisuja lajittelun helpottamiseksi.

Keinoja vähentää työmaan jätemäärää

 • Tarkista tavaroiden kunto niiden saapuessa työmaalle.
 • Sovi, että tavarantoimittaja vie pakkaukset mukanaan.
 • Sovi ylimääräisen käyttämättömän tavaran palauttamisesta.
 • Tilaa materiaaleja ja laitteita oikea määrä oikeaan aikaan ja paikkaan. Näin säästyt turhalta varastoinnilta ja siirroilta.
 • Suojaa tavara varastoinnin ajaksi.
 • Hanki määrämittaisia ja esivalmistettuja tarvikkeita.
 • Käytä pakkaamattomia, vähän pakattuja tai hyödynnettäviin pakkauksiin pakattuja tuotteita.
 • Huomioi jätehuolto urakointisopimuksissa.

Jätelaki 646/2011: Jätelain mukaan jätteen haltijan on huolehdittava jätehuollon, jätteen kuljetuksen ja jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen tai käsittelyn järjestämisestä. Vaaralliset jätteet on kerättävä ja kuljetettava asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Jätteen haltijan on oltava selvillä hallinnassaan olevan jätteen määrästä, laadusta, lajista, alkuperästä ja jätehuollon kannalta merkityksellisistä ominaisuuksista sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista.