Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Henkilöstöhallinnon kuulumisia

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Keskiössä henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Kuluneen vuoden kulkua leimasi henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Henkilöstön osaamista ryhdyttiin kartoittamaan entistä suunnitelmallisemmin osana kehityskeskusteluja, ja sitä kehitettiin osaamistarpeiden pohjalta. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin palo- ja pelastuskoulutusta, ensiapukoulutusta, ympäristöjärjestelmäkoulutusta, työsuojeluun ja vaarallisiin jätteisiin liittyvää koulutusta sekä liukkaan kelin ja taloudellisen ajon opetusta. Esimiestyötä kehitettiin ja tuettiin systemaattisesti säännöllisten esimiesaamujen ja kahden erillisen esimiespäivän merkeissä.

Työterveyshuollon roolia henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä vahvistettiin laatimalla entistä suunnitelmallisempi toimintamalli yhteistyölle työterveyshuollon kanssa. Vuoden aikana otettiin vaiheittain käyttöön henkilöstöhallinnon järjestelmä, joka tallentaa ja ohjaa koko henkilöstön työsuhteen elinkaarta.

Henkilöstön ohjelmallinen virkistyspäivä järjestettiin toukokuussa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Kiertokapulan henkilöstöstä viisi sai 10-vuotisansiomerkin ja kolme 15-vuotisansiomerkin. Yhtiön palveluksesta jäi eläkkeelle yksi henkilö.

Kiertokapulaa arvostetaan työpaikkana

Henkilöstötutkimus tehtiin helmikuussa ja sen tulokset esiteltiin koko henkilöstölle henkilöstöpäivässä maaliskuussa ja lisäksi yksikkökohtaisesti. Tutkimuksen vastausprosentti oli 77. Kaikki vastaajat olivat melko tai erittäin tyytyväisiä Kiertokapulaan työpaikkana. Erittäin tyytyväisten osuus on kasvanut merkittävästi vuodesta 2010, jolloin edellinen tutkimus tehtiin. Lähes 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että työilmapiiri on parantunut viimeisen kahden vuoden aikana joko selvästi tai hieman. Tärkeimpinä toiminnan tekijöinä pidettiin sitä, että töihin tullaan yleensä mielellään, esimiehen kanssa sovittujen asioiden toteutumiseen voidaan luottaa ja että yhteistyö työtovereiden välillä sujuu hyvin. Yhtiö on vastaajien mielestä onnistunut parhaiten työntekijöiden sitouttamisessa sen arvoihin ja tavoitteisiin sekä tavoitteista ja visioista tiedottamisessa. Kehitettävää sen sijaan nähtiin olevan työntekijöiden tasapuolisessa kohtelussa, hankalien tilanteiden rakentavassa käsittelyssä ja palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Henkilöstön määrä 31.12.2012 oli 59, josta vakinaisessa työsuhteessa oli 55 ja määräaikaisessa 4. Naisia henkilökunnasta oli 30 ja miehiä 29. Henkilöstön koulutuksen kustannukset olivat yhteensä 35 500 euroa. Sairauspoissaoloprosentti oli 4.