Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Edelläkävijänä jätteiden hyödyntämisessä ja lajittelussa

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan jo syksystä 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan jätevoimalaan. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Ekokemin jätevoimalaan Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Ekokemille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2012 yhdyskuntajätettä toimitettiin Ekokemin jätevoimalaan yhteensä noin 65 000 tonnia, joista 21 000 tonnia ajettiin suoraan Ekokemille. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä noin 44 000 tonnia.

Uutena palveluna vuonna 2012 pilotoitiin jätteiden noutopalvelua Riihimäellä ja Hausjärvellä. Pilotista saatiin hyviä kokemuksia ja se laajeni vuoden 2013 alkupuolella koskemaan koko toimialuetta.

Jätteiden hyötykäyttöaste kasvoi

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää joitain jätejakeita materiaalina omassa toiminnassaan.

Vuonna 2012 jätteiden hyötykäyttöaste oli jälleen korkea: asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 87 % (alla oleva kaavio).

Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön puolestaan toimitettiin kaikki polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte, ja biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

 

Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet toimialueella: Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

Materiaalihyötykäyttöön 27 %

Bioetanolin valmistukseen 4 %

Energiahyötykäyttöön 56 %

Loppusijoitus 13 %

Ekokem Oy Ab:n jätteenpolttolaitokselle toimitetut jätteet vuonna 2012

Yhteensä 72 184 tonnia