Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Kaavoitus ja alueiden kehittäminen

Kiertokapula pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että kaavoituksessa otetaan huomioon myös jätehuollon tulevat tarpeet. Jätteidenkäsittelyalueiden kehitystyö ja rakentaminen ovat myös edelläkävijyyden ehto.

Kaavoitustyötä tehdään pitkäjänteisesti

Osayleiskaavaehdotusta, jossa varataan alueita jätehuollolle Kapulan alueelta, laadittiin koko vuoden 2012 ajan. Suunnitelmien mukaan Hyvinkään kaupunki hyväksyy osayleiskaavan kesällä 2013. Samoin Painokankaan–Karanojan osayleiskaavaehdotusta valmisteltiin vuonna 2012 ja se pyritään saattamaan Hämeenlinnan kaupungin hyväksyttäväksi kesän 2013 aikana.

Alueiden kehittäminen on tärkeää

Valkeakosken kaupungin alueella olevan Lumikorven jätteenkäsittelyalueen jätevesien hallintaa parannettiin. Lumikorpeen rakennettiin tasausallas jätevesille ja siihen liittyvä viemäröinti. Tasausaltaan tarkoituksena on rajoittaa viemäriin johdettavaa virtaamaa vastaamaan alueelta lähtevän viemärin kapasiteettia. Altaan hyötytilavuus on 750 m3 ja syvyys enimmillään suurten virtaamien aikana 2,85 m. Kohteen pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy. Urakka saatiin valmiiksi 26.9.2012.

Hämeenlinnaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin kompostointi- ja huoltokentät, joiden kokonaispinta-ala on 1,33 ha. Alueesta 1,10 ha on kompostointikenttää ja 0,23 ha huoltokenttää. Työt sisälsivät myös kenttien sadevesiviemäröinnin öljyn- ja hiekanerotuskaivoineen. Myös tämän kohteen pääurakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy, ja urakka saatiin valmiiksi 28.9.2012.

Karanojalle valmistui vuonna 2012 kaksi hehtaaria uutta loppusijoitusaluetta. Alueen päärakenne koostuu puolen metrin tiivistyskerroksesta, kahden millimetrin PEHD-kalvorakenteesta ja puolen metrin kuivatuskerroksesta. Lisäksi toteutettiin tarvittavat reunarakenteet ja viemäröinnit. Rakenteet valmistuivat 16.8.2012, ja niiden urakoinnin hoiti Ekokem-Palvelu Oy. Ennen kuin Kiertokapula aloittaa jätteiden loppusijoituksen alueelle, Ekokem-Palvelu Oy käyttää aluetta varastokenttänä.

Lisäksi Ekokem-Palvelu Oy suunnittelee ja rakentaa Kiertokapulan Karanojan ja Kapulan jätteidenkäsittelyalueiden vanhojen loppusijoitusalueiden sulkemisrakenteita. Sopimus urakasta solmittiin vuoden 2009 alussa, ja työt alkoivat Karanojalla saman vuoden keväällä. Vuonna 2012 sekä Karanojalla että Kapulassa rakennettiin sulkemisrakenteita. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Karanojan rakenteet valmistuvat vuonna 2015 ja Kapulan rakenteet vuonna 2016.