Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla. Vuonna 2012 pilaantunutta maata otettiin vastaan ympäristölupien mukaisesti.

Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat hyödynnetään loppusijoitusalueiden rakenteissa

Vuonna 2012 Karanojan jätteidenkäsittelyalueella otettiin vastaan sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) -asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla vastaanotettaville pilaantuneille maille. Sellaisia maa-aineksia, jotka sisältävät di­bentso-p-dioksiineja ja di­bentsofuraania (PCDD/PCDF -yhdisteitä) alle ylemmän ohjearvon, otettiin vastaan vain rajoitetusti. Lisäksi Hyvinkään Kapulassa olevalle öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle otettiin vastaan öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on  1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle ylemmän PIMA (214/2007) -ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Tällaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle vuoden 2012 aikana 3 120 tonnia, ja ne käytettiin jätetäytön välipeittoon.
Puhtaita maita vastaanotettiin Karanojalla käytössä olevan jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun 21 191 tonnia. Määrään eivät sisälly Ekokem-Palvelun sulkemisrakenteisiin käyttämät materiaalit.

Myös kompostoidut öljymaat hyödynnetään jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa, kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.
Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000–20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaakentälle 620 tonnia vuoden 2012 aikana.