Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Viestintää ja neuvontaa

Kiertokapulan viestinnän ja neuvonnan lähtökohtina ovat toiminnan edistäminen, asiakkaiden jätehuollon tietotarpeiden tyydyttäminen ja kuntien jätehuoltomääräysten toteutumisen edistäminen. Jäteneuvonnan tavoitteena on vähentää kaatopaikkajätteen määrää ja haitallisuutta, parantaa ja lisätä syntypaikkalajiteltavien jätejakeiden lajittelua, lisätä ihmisten tietoisuutta sekä jätteiden vastaanottopaikoista että omista velvoitteistaan ja oikeuksistaan jäteasioissa.

Neuvomme lajittelussa ja annamme tietoa tarjoamistamme palveluista

Henkilökuntamme tekee jatkuvaa yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden, jätelautakunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös sisäisen viestinnän merkitys tiedostetaan ja sitä kehitetään jatkuvasti. Asiakkaiden tiedusteluihin vastataan pääasiassa puhelimitse, mutta sähköiset kanavat ovat tulleet yhä enemmän puhelinneuvonnan rinnalle.

Neuvontapalveluissa vuoden 2012 teemana olivat vaaralliset jätteet, joka oli myös Jätelaitosyhdistyksen valtakunnallisen neuvonta- ja viestintäkampanjan teema. Asian tiimoilta lähestyttiin mm. ammatillisia oppilaitoksia, yläkouluja ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajia. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä kaikkiin talouksiin jaettavassa Tietokapula-asiakaslehdessä oli keväällä aiheesta artikkeli.

Aukioloajoista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotettiin asiakkaille mm. lehti-ilmoituksin tasapuolisesti alueemme eri lehdissä. Lisäksi medioille lähetettiin vähintään kerran kuussa tiedotteita ajankohtaisista asioista ja annettiin haastatteluja ja asiantuntija-apua artikkeleiden laadintaan. Kuntien viranhaltijoille lähetettiin tiedoksi lähes kaikki yhtiöstä lähteneet tiedotteet sekä tieto kaikista uusista tai uudistetuista materiaaleista. Vaarallisen jätteen keräyskierroksista lähetettiin ennakkoilmoitus joka kotiin. Internetsivuston uudistus aloitettiin vuonna 2012 sähköisen liiketoiminnan strategian laatimisella. Uusi sivusto julkistettiin alkuvuodesta 2013.

Vuoden 2012 lopulla pystytettiin Kapulan, Karanojan ja Puolmatkan alueille johtavien teiden varsiin 6 m korkeat, valaistut pylonit asiakkaita opastamaan. Kaikessa viestinnässä kiinnitettiin erityistä huomiota toimintastrategian mukaisen yrityskuvan luomiseen.

Isännöitsijöille lähetettiin tiedotteet keväällä, syksyllä ja vuodenvaihteessa. Isännöitsijät pidetään ajan tasalla kaikista tapahtuvista muutoksista ja uusista materiaaleista, esim. tarroista. Myös asukas- ja omakotiyhdistyksille sekä kyläyhdistyksille tarjotaan neuvontapalveluita.

Uusia materiaaleja ja päivityksiä tehtiin runsaasti

Uusia opastavia materiaaleja ja päivityksiä tehtiin vuonna 2012 runsaasti. Kaikki oppaat ja muut materiaalit löytyvät kätevästi myös omalta sivultaan verkkosivustoltamme. Aivan uusina oppaina tehtiin Terveydenhuollon jätehuolto ja Opas opettajille. Osa materiaaleista päivitettiin ajankohtaisten asioiden osalta. Päivitettyjä materiaaleja ovat Lajitteluopas kotitalouksille, Jätehuollon kehittäminen yrityksissä, Rakennusjäteopas, Kompostorin valintaopas ja vuosittain uusittavat, hinnaston sisältävät asiointioppaat kotitalouksille ja yrityksille.

Kuntien yleisötapahtumissa neuvottiin ahkerasti

Neuvontahenkilökuntamme osallistuu kuntiemme alueilla pidettäviin, asukkaille avoimiin tapahtumiin tasapuolisesti koko toiminta-alueellamme. Yleensä tämä tarkoittaa yhtä tapahtumaa/kunta/vuosi. Vuonna 2012 tapahtumissa oli teemana vaaralliset jätteet. Tapahtumissa järjestettävien kilpailujen palkintoina arvottiin vastanneiden kesken useimmissa tapahtumissa Globe-kompostori.