Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Ympäristökatsaus

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit. Tässä katsauksessa kerromme tiivistetysti vuoden 2012 ympäristöraportoinnin tiedot.

Ympäristölainsäädännön muutosten avulla kaatopaikkojen rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti. Keskeisenä tavoitteena on, ettei kaatopaikoista aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toimintaamme valvovat Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Noudatamme myös kaikessa toiminnassamme sertifioitua ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmää, ja olemme sitoutuneita tekemään pitkäjänteisesti työtä yhteisen ympäristömme puolesta.

Huolehdimme ympäristöstämme vastuullisesti

Jätteidenkäsittelyalueiden vesiä seurataan

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta.

Kaatopaikkakaasut hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasu on lain mukaan kerättävä talteen ja hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Kiertokapulan kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmää on alettu rakentaa jo vuodesta 1994, jolloin Kapulassa otettiin käyttöön biokaasupumppaamo ja kaasugeneraattori ensimmäisenä Suomessa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti sekä Karanojalla että Kapulassa.

Puolmatkan ja Rehakan ympäristöntarkkailu tehdään yhdessä kuntien kanssa

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella ympäristövaikutusten tarkkailu on tehty yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla Puolmatkan kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan syyskuusta 2011 lähtien.

Rehakan ympäristöntarkkailu toteutetaan yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa. Vesinäytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Vuoden 2012 aikana toiminta Rehakassa ei suuresti muuttunut aiempiin vuosiin verrattuna. Ekokem Oy Ab jatkoi alueella kyllästettyjen puiden varastointitoimintaa. Vuonna 2012 aloitettiin yhteistyö Destamatic Oy:n kanssa kantojen ja risujen varastoinnista ja murskaamisesta, mutta ei vielä suoritettu yhtään murskaamista.

Vesien tarkkailu, taulukot (pdf)