Vuosikatsaus 2012
Vuosikatsaus 2012

Pinta- ja pohjavedet

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä.

Pinta- ja pohjavesitarkkailulla tietoa ympäristön tilasta

Vuonna 2012 Kapulassa ja Karanojalla otettiin pintavesinäytteitä jokaisesta näytteenottopisteestä neljä kertaa. Analyysitulosten keskiarvot on ilmoitettu taulukossa 6. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Karanojalla näytteet puolestaan otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen.

Kapulassa on 23 ja Karanojalla neljä pohjavedentarkkailukaivoa. Karanojalla oleva pohjaveden havaintoputki P3 poistettiin käytöstä vuonna 2011 sen jäädessä jätetäytön laajennusalueen alle. Uusi korvaava pohjaveden havaintoputki HP5_12 otettiin käyttöön keväällä 2012.

Vuoden 2012 aikana jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa jokaisesta tarkkailukaivosta. Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 7.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vuonna 2011 aloitettua pohjaveden suojapumppausta jatkettiin vuonna 2012. Suojapumppauksella pyritään muuttamaan pohjaveden virtausolosuhteita ja estämään haitta-aineiden leviämistä pohjavedessä. Myös kaatopaikalle rakennettavat pinta- ja reunarakenteet estävät osaltansa haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta. Toimenpiteiden ansiosta Kapulan alueen pohjavesien laatu parani vuonna 2012 jonkin verran edellisiin tarkkailuvuosiin verrattuna.

Puolmatkan tarkkailu yhteistyössä kaupungin kanssa

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella ympäristövaikutusten tarkkailu toteutettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla Puolmatkan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan. Jätteidenkäsittelyalueen toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavedenlaatuun seurattiin vuonna 2012 yhdestä pintavesipisteestä (P8) ja kahdesta pohjavesipisteestä (HP2 ja HP9). Puolmatkan vesianalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 10 ja 11.

 Vesien tarkkailu, taulukot