Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula on jätteiden energiahyötykäytön edelläkävijä

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan jätevoimalaan. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Ekokemin jätevoimalaan Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Ekokemille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2013 yhdyskuntajätettä toimitettiin Ekokemin jätevoimalaan yhteensä noin 72 000 tonnia, joista noin 30 000 tonnia ajettiin suoraan Ekokemille. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä noin 42 000 tonnia (kaavio alla).

Edellisvuonna Riihimäellä ja Hausjärvellä pilotoitu jätteiden noutopalvelu otettiin hyvin vastaan, ja se laajeni vuoden 2013 alkupuolella koskemaan koko toimialuetta.

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita.

Jätteet hyötykäyttöön

Vuonna 2013 jätteiden hyötykäyttöaste oli jälleen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 82 %. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet toimialueella:
Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

Materiaalihyötykäyttöön 19 %

Bioetanolin valmistukseen 4 %

Energiahyötykäyttöön 59 %

Loppusijoitus 18 %

Ekokem Oy Ab:n jätteenpolttolaitokselle toimitetut jätteet vuonna 2013

Yhteensä 71 474 tonnia