Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla ympäristölupien mukaisesti.

Puhtaat ja lievästi pilaantuneet maat hyödynnetään loppusijoitusalueiden rakenteissa

Vuonna 2013 Karanojan jätteidenkäsittelyalueella otettiin vastaan sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) -asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikoilla vastaanotettaville pilaantuneille maille. Sellaisia maa-aineksia, jotka sisältävät di­bentso-p-dioksiineja ja di­bentsofuraania (PCDD/PCDF -yhdisteitä) alle ylemmän ohjearvon, otettiin vastaan vain rajoitetusti. Lisäksi Hyvinkään Kapulassa olevalle öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle otettiin vastaan öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on  1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle ylemmän PIMA (214/2007) -ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­ttiin suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Tällaisia lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle vuoden 2013 aikana 2 627 tonnia (3 120 tonnia vuonna 2012), ja ne käytettiin jätetäytön välipeittoon. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000 – 20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaakentälle 216 tonnia vuonna 2013. Kapulan öljymaiden kentän käyttöasteen alhaisuuden vuoksi haettiin ja saatiin viranomaislupa vastaanottaa puhtaita maita ko. kentälle. Lupa mahdollistaa myös maapalvelutoiminnan kehittämisen pilotoinnin.

Puhtaita maita käytössä olevan jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle 15 626 tonnia (mukana eivät ole Ekokem-Palvelun sulkemisrakenteisiin käyttämät materiaalit).