Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Ympäristökatsaus

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit. Tässä katsauksessa kerromme tiivistetysti vuoden 2013 ympäristöraportoinnin tiedot.

Ympäristölainsäädännön muutosten avulla kaatopaikkojen rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti. Keskeisenä tavoitteena on, ettei kaatopaikoista aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toimintaamme valvovat Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Noudatamme myös kaikessa toiminnassamme sertifioitua
ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmää, ja olemme sitoutuneita tekemään pitkäjänteisesti työtä yhteisen ympäristömme puolesta.

Huolehdimme ympäristöstämme vastuullisesti

Jätteidenkäsittelyalueiden vesiä seurataan

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta.

Kaatopaikkakaasut hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasu on lain mukaan kerättävä talteen ja hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Kiertokapulan kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmää on alettu rakentaa jo vuodesta 1994, jolloin Kapulassa otettiin käyttöön biokaasupumppaamo ja kaasugeneraattori ensimmäisenä Suomessa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti sekä Karanojalla että Kapulassa.

Lue lisää kaatopaikkakaasujen keräyksestä 2013

Ympäristöjärjestelmä auditoitiin normaaliin tapaan

Bureau Veritas auditoi Puolmatkan, Karanojan ja Kapulan toimipaikat ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kolmipäiväisissä auditoinneissa 20.-22.5. Sisäiset auditoinnit suoritettiin loka-marraskuussa 2013.

Lumikorven, Puolmatkan ja Rehakan ympäristöntarkkailu tehdään yhdessä kuntien kanssa

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailu toteutettiin yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa osallistumalla Lumikorven entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan velvoitetarkkailuun. Jätteidenkäsittelyalueelta viemäriin johdettavia jätevesiä tarkkailtiin tasausaltaaseen johdettavasta vedestä kolme kertaa vuoden 2013 aikana. Vuonna 2013 viemäriverkostoon johdettiin jätevesiä 2 065 m3.

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella ympäristövaikutusten tarkkailu on tehty yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla Puolmatkan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan syyskuusta 2011 lähtien. Jätteidenkäsittelyalueen toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjaveden laatuun seurattiin yhdestä pintavesipisteestä (P8) ja kahdesta pohjavesipisteestä (HP2 ja HP9). Puolmatkan vesianalyysien tulokset on esitetty alla taulukoissa 10 ja 11.

Vesien tarkkailu, taulukot 2013 (pdf)

Rehakan ympäristöntarkkailu toteutetaan yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa. Vesinäytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Vuoden 2013 aikana toiminta Rehakassa ei suuresti muuttunut aiempiin vuosiin verrattuna. Ekokem Oy Ab jatkoi alueella kyllästettyjen puiden varastointitoimintaa. Vuonna 2012 aloitettiin yhteistyö Destamatic Oy:n kanssa kantojen ja risujen varastoinnista ja murskaamisesta.