Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Jätevedet

Kaatopaikkojen rakenteista, sijainnista ja käytöstä on tarkat säädökset Suomen lainsäädännössä. Koko kaatopaikan elinkaari on suunniteltava niin, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle. Myös kaatopaikan suoto- ja valumavedet on kerättävä talteen ja puhdistettava.

Jätevedet viemäröitiin suunnitelmallisesti jätevedenpuhdistamoille

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2013 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 54 641 m3 (noin 150 m3/d). Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2013 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 55 033 m3 (keskimäärin 151 m3/d).

Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksissa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa 5 on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2013 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin.

Vesien tarkkailu, taulukot 2013 (pdf)

Kaatopaikalta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2009 – 2013 on esitetty kaavioissa alla.

Kapulan BOD7-ATU, CODCr ja TOC -pitoisuudet vuosina 2009-2013 (mg/l)

Karanojan BOD7-ATU, CODCr ja TOC -pitoisuudet vuosina 2009-2013 (mg/l)

Jäteveden fosforipitoisuus vuosina 2009-2013

Jäteveden typpipitoisuus vuosina 2009-2013

Kapulan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2009 - 2013

Karanojan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2009 - 2013