Vuosikatsaus 2013
Vuosikatsaus 2013

Pinta- ja pohjavedet

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä.

Vuonna 2013 pintavesinäytteitä otettiin Kapulassa ja Karanojalla jokaisesta näytteenottopisteestä neljä kertaa, taulukossa 6 on ilmoitettu analyysitulosten keskiarvot. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Karanojalla pintavesinäytteet otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen.

Kapulassa on 23 ja Karanojalla 4 pohjavedentarkkailukaivoa. Jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa jokaisesta tarkkailukaivosta vuonna 2013. Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 7.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vuonna 2011 aloitettua pohjaveden suojapumppausta jatkettiin vuonna 2013. Suojapumppauksella pyritään muuttamaan pohjaveden virtausolosuhteita ja estämään haitta-aineiden leviämistä pohjavedessä. Kaatopaikalle rakennettavat pinta- ja reunarakenteet estävät osaltaan haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta.

Vesien tarkkailu, taulukot 2013 (pdf)