Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Henkilöstöhallinto

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Vuoden 2014 aikana Kiertokapulassa työskenteli 59 osaajaa. Henkilöstöstämme vakituisessa työsuhteessa oli 55 ja määräaikaisessa työsuhteessa neljä. Tilapäisiä kausityöntekijöitä palkattiin 12. Henkilöstöstä eläköityi kaksi henkilöä. Naisten osuus henkilökunnasta oli 51 % ja miesten 49 %. Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta.

Yhdessä olemme enemmän

Kulunutta vuotta voidaan kutsua yhdessä tekemisen vuodeksi. Tavoitteenamme oli edistää työyhteisömme vuoropuhelua ja yhteisöllisyyttä, ja näitä asioita päästiinkin toteuttamaan erilaisissa yhteisissä kehittämisprojekteissa sekä koulutuksissa. Vuosi huipentui koko henkilöstölle järjestettyyn työyhteisövalmennukseen, jonka teemana oli ”Yhteispelillä onnistuu – joukkuepeliä ja hyviä syöttöjä”.  Tämän lisäksi järjestettiin it-koulutusta ja ympäristöjärjestelmäkoulutusta. Esimiehille järjestettiin viestintäkoulutusta ja työlainsäädäntöön liittyvää koulutusta ja muulle henkilöstölle kunkin omaa ammatillista kasvua tukevaa koulutusta. Koulutukseen käytettiin vuoden aikana 750 e/hlö.

Vuoden 2014 keväällä toteutetun henkilöstökyselyn mukaan henkilöstö pitää tärkeimpinä työtyytyväisyyteen vaikuttavina tekijöinä mm. sitä, että yhteistyö esimiehen kanssa sujuu hyvin, kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta, oikeudenmukaista kohtelua ja hyvää työilmapiiriä sekä kouluttautumismahdollisuuksia. Kyselystä saadun kokonaisarvion mukaan yrityksemme toiminta vastaa henkilöstömme odotuksia 81-prosenttisesti. Eniten kehitettäviksi tekijöiksi osoittautuivat yhteisten pelisääntöjen noudattaminen sekä tasapuolinen suhtautuminen työntekijöihin.

Henkilöstön työolosuhteista, turvallisuudesta ja työssäjaksamisesta huolehtiminen ovat työsuojelumme peruspilareita. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja työperäisten haittojen ennaltaehkäisystä.

 

Henkilöstön tunnuslukuja 2014

2014

2013

2012

Henkilöstö 59 58 59
Naisten osuus % 30/51 % 53,4 % 49,2 %
Miesten osuus % 29/49 % 46,6 % 50,8 %
Vakituisia 55/93 % 96 % 93 %
Keski-ikä v 43 41,9 41,1
Työtapaturmia 2 3 0
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus   kokonaistyöajasta %

5,7 %

3,9 %

4,9 %

Työterveyshuolto  € / hlö 1 135 840 680
Koulutus € / hlö 711 520 555
Palkat ja palkkiot 2 407 008 2 335 09 2 365 865
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed. 125 674 118 178 107 695