Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula on jätteiden energiahyötykäytön edelläkävijä

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan jätevoimalaan. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Ekokemin jätevoimalaan Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Ekokemille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2014 yhdyskuntajätettä toimitettiin Ekokemin jätevoimalaan yhteensä 70 412 tonnia, josta 23 282 tonnia ajettiin suoraan Ekokemille. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä noin 47 000 tonnia (kaavio alla).

Edellisvuonna pienemmässä mittakaavassa pilotoitu vuokralavapalvelu otettiin hyvin vastaan, ja se laajeni vuonna 2014 koskemaan koko toimialuetta.

Jätteet hyötykäyttöön

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita.

Vuonna 2014 jätteiden hyötykäyttöaste oli jälleen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 84 %. Materiaalihyötykäytön osuus kasvoi hieman, ja energiahyötykäytön osuus pieneni vastaavasti. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet toimialueella:
Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

2014 2013
Materiaalihyötykäyttöön 22 % 19 %
Bioetanolin valmistukseen 4 % 4 %
Energiahyötykäyttöön 57 % 59 %
Loppusijoitus 16 % 18 %

 

Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan toimitetut jätteet vuonna 2014

Yhteensä 70 412 tonnia