Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Kaavoitus ja ympäristöluvat

Ympäristölupahakemuksien laatimiseksi tehtiin vuonna 2014 paljon töitä. Ympäristölupia myös saatiin.
Myös kaavoitus eteni, kun Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa hyväksyttiin Kiertokapulan alueita koskevia osayleiskaavoja.

Ympäristölupia haettiin ja myönnettiin

Hämeenlinnan Karanojan ja Hyvinkään Kapulan jätteidenkäsittelyalueelle haettiin ympäristölupaa lupamääräysten tarkistamiseksi Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselta. Karanojan lupahakemus jätettiin marraskuussa 2014 ja Kapulan lupahakemus, joka ei sisältänyt jätteiden loppusijoittamista, jätettiin joulukuussa 2014. Luvat saataneen vuonna 2016.

Kiertokapula Oy sai 28.11.2014 ympäristöluvan Karanojan uudelle tavanomaisen jätteen loppusijoituspaikalle, joka sijaitsee vanhan ja uuden loppusijoitusalueen välilissä. Alueelle rakennetaan kaatopaikan pohjarakenteet vanhan kaatopaikan luiskaan. Rakennettavan alueen pinta-ala on noin 2 hehtaaria. Kaatopaikan laajennus lisää tavanomaisen jätteen loppusijoitustilavuutta 367 000 m3. Välialueelle rakennetaan alusrakenne ja sen päälle kaatopaikoista annetun asetuksen mukaiset tavanomaisen jätteen pohjarakenteet. Rakennettavan kaatopaikan kantavassa kerroksessa (alusrakenteessa) hyödynnetään jätteenpolttolaitoksen pohjakuonaa tai pohjakuonan ja tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttävää lentotuhkan seosta. Toteutettavalla kantavalla kerroksella (alusrakenteella) varmistetaan kerroksen päälle rakennettavan tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteen säilyminen ehjänä. Rakennustyöt aloitetaan vuonna 2016.

Karanojan vanha kaatopaikka suljettiin lokakuussa 2007. Tiiviit pintarakenteet vesien ja kaasujen hallitsemiseksi rakennettiin vuosina 2009 – 2014.

Myös Kapulan kaatopaikka suljettiin lokakuussa 2007. Siitä lähtien on tehty toimenpiteitä ympäristövaikutusten eliminoimiseksi. Vuonna 2014 alueen kiertävä tiivis reunarakenne salaojineen saatiin valmiiksi. Se estää likaantuneiden vesien virtaamisen pohjavesiin. Varsinaisten pintarakenteiden lopullisista laatuvaatimuksista ELY-keskus päätti 13.1.2015. Tämän jälkeen pintarakenteiden suunnittelu voidaan viedä loppuun. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2015. Pintarakenteet rakennetaan valmiiksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kaavoitus etenee Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa

Hyvinkään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kapulan osayleiskaavan 15.9.2014. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 määrätä osayleiskaavan tulemaan voimaan niiltä osin, joita valituksen ei voida katsoa koskevan. Voimaantuleva alue käsittää Kiertokapulan nykyisin vuokraamat alueet. Asemakaavaa valmistellaan osayleiskaavan voimaan tulleella osalle.

Painokangas-Karanojan (Moreenin) yleiskaavassa, josta Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto 19.6.2014 teki hyväksymispäätöksen, on esitetty alueen kehittäminen teollisuus-, varastointi ja työpaikka-alueena. Erityisesti kaavassa on varauduttu ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen Karanojan jätteenkäsittelyalueen yhteyteen. Osayleiskaavasta jätettiin valitus, jonka Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi 20.3.2015.