Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla ympäristölupien mukaisesti.

Vastaanotetut maat höydynnettiin pääosin jätetäyttöalueiden rakentamisessa

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2014 sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Lisäksi Hyvinkään Kapulaan vastaanotetaan öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on 1 000 – 20 000 mg/kg ka.

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa, kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2014 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle 34 163 tonnia. Maat käytettiin jätetäytön välipeittoon.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000 – 20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaakentälle 287 tonnia vuonna 2014. Kapulan öljymaiden kompostointikentän käyttöasteen alhaisuuden vuoksi ko. kentälle vastaanotettiin myös puhtaita maita. Vastaanotto toimii myös pilottina maapalvelutoiminnan kehittämiselle.

Puhtaita maita käytössä olevan jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle 16 954 tonnia (mukana eivät ole Ekokem-Palvelun sulkemisrakenteisiin käyttämät materiaalit).