Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Kiertokapulan vuosi 2014

Kiertokapulan vuotta leimasi edelleen jatkuva talouden taantuma. Tämä näkyi laskevana liikevaihtona. Liikevaihto jäi noin 20 miljoonaan euroon ja verrattuna vuoteen 2013 liikevaihto laski miljoona euroa. Suurimpana syynä tähän oli rakennusjätteen määrän pieneneminen. Myös loppusijoitettavien rejektien määrä väheni selvästi. Toimintaa pystyttiin kuitenkin sopeuttamaan tilanteen mukaan, ja liikevaihdon laskusta huolimatta Kiertokapula pystyi tekemään positiivisen tuloksen.

Kiertokapula jatkoi jätteenkäsittelyssä yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaniensa kanssa. Yhdyskuntajätettä energiahyödynnettiin vuonna 2014 kaikkiaan 72 000 tonnia Ekokem Oy:n toimesta ja St1 Biofuels käsitteli yhteensä 8 000  tonnia erilliskerättyä biojätettä etanoliksi, sähköksi, kaukolämmöksi ja lannoitteeksi.

Vuosittaisilla ympäristöinvestoinneilla edistetään kaatopaikkakaasujenhyödyntämistä, parannetaan suotovesien keräysjärjestelmiä ja parannetaan materiaalien kierrätystä. Kiertokapulan ympäristöinvestoinnit olivatkin vuonna 2014 hyvin merkittäviä. Karanojan alueen vanhan loppusijoitusalueen sulkemisrakenteet saatiin valmiiksi, ja Kapulan alueen suljettavan loppusijoitusalueen ympärille valmistui tiivis reunarakenne. Lisäksi kaatopaikkakaasun keräystä sekä suotovesien talteenottoa parannettiin sekä Hämeenlinnassa että Hyvinkäällä. Kapulan varsinaisten pintarakenteiden rakentamistyöt alkavat vuonna 2015 ja niiden tulee olla valmiit vuoteen 2018 mennessä. Kaikki investoinnit tehtiin edelleen tulorahoituksella.

Osayleiskaavojen valmistuminen niin Hyvinkään Kapulan kuin myös Hämeenlinnan Karanojan Moreenin alueilla vahvistavat Kiertokapulan toimintaedellytyksiä ja turvaavat riittävät alueet jätehuollon kehittämiseen kohti aitoa kiertotalousyhteiskuntaa. Jätteiden entistä parempi lajittelu ja materiaalikierrätyksen tehostaminen tulevat ohjaamaan Kiertokapulan kehittämistyötä jatkossakin.

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista arvoista. Henkilökunnan koulutukseen on panostettu ja tullaan myös jatkossa panostamaan. Vuonna 2014 koko henkilö-kunta osallistui koulutukseen, joka keskittyi työhyvinvointiin ja yhtiön uuden strategian laadintaan. Uuden strategian avulle pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja yhä vaativimpiin haasteisiin.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa hyvin ja motivoidusti tehdystä työstä sekä hallitusta, hallintoneuvostoa sekä yhteistyökumppaneita hyvästä ja kehittävästä yhteistyöstä.

Kari Mäkinen

toimitusjohtaja