Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Ympäristökatsaus

Jätteidenkäsittelyalueiden yhtenä päätavoitteena on, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle pitkälläkään aikavälillä. Ympäristöluvat määrittävät tarkkaan toimintamme raamit. Tässä katsauksessa kerromme tiivistetysti vuoden 2014 ympäristöraportoinnin tiedot.

Ympäristölainsäädännön muutosten avulla kaatopaikkojen rakentamisen, hoidon ja valvonnan vaatimuksia tiukennetaan jatkuvasti. Keskeisenä tavoitteena on, ettei kaatopaikoista aiheudu pitkänkään ajan kuluessa vaaraa eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toimintaamme valvovat Uudenmaan, Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Noudatamme myös kaikessa toiminnassamme sertifioitua  ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmää, ja olemme sitoutuneita tekemään pitkäjänteisesti työtä yhteisen ympäristömme puolesta.

Lue sivuiltamme, miten huolehdimme ympäristöstämme vastuullisesti

Jätteidenkäsittelyalueiden vesiä seurataan

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä. Myös loppusijoitusalueen pinta- ja reunarakenteilla voidaan estää haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana pois kaatopaikalta. Tarkkailun tuloksista voit lukea lisää ympäristökatsauksen alasivuilta.

Kaatopaikkakaasut saatiin hyötykäyttöön

Kaatopaikkakaasu on lain mukaan kerättävä talteen ja hyödynnettävä mahdollisuuksien mukaan. Kiertokapulan kaatopaikkakaasun keräysjärjestelmää on alettu rakentaa jo vuodesta 1994, jolloin Kapulassa otettiin käyttöön biokaasupumppaamo ja kaasugeneraattori ensimmäisenä Suomessa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti sekä Karanojalla että Kapulassa.
Lue lisää kaatopaikkakaasujen keräyksestä vuonna 2014

Ympäristöjärjestelmä auditoitiin sisäisesti ja ulkoisesti

Bureau Veritas auditoi Puolmatkan, Karanojan ja Kapulan toimipaikat ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardiin perustuvan ympäristöjärjestelmän kolmipäiväisissä auditoinneissa 12.-14.5.2014. Sisäiset auditoinnit suoritettiin marras- joulukuussa 2014.

Lumikorven, Puolmatkan ja Rehakan ympäristöntarkkailu tehdään yhdessä kuntien kanssa

Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella ympäristövaikutusten tarkkailu toteutettiin yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa osallistumalla Puolmatkan suljetun yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan tarkkailuohjelmaan. Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueella syntyvät vedet johdetaan Järvenpään Veden jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2014 viemäriin johdettiin 5 640 m3 jätevettä. Jätteidenkäsittelyalueen toiminnan vaikutuksia alueen pinta- ja pohjavedenlaatuun seurattiin yhdestä pintavesipisteestä (P8) ja kahdesta pohjavesipisteestä (HP2 ja HP9). Puolmatkan vesianalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 10 ja 11.

Lumikorven jätteidenkäsittelyalueella pinta- ja pohjavesivaikutusten tarkkailu toteutettiin yhteistyössä Valkeakosken kaupungin kanssa osallistumalla Lumikorven entisen yhdyskuntajätteen kaatopaikan ja maankaatopaikan velvoitetarkkailuun. Jätteidenkäsittelyalueelta viemäriin johdettavia jätevesiä tarkkaillaan normaalisti tasausaltaaseen johdettavasta vedestä kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2014 otettiin poikkeuksellisesti vain yksi näyte, koska vettä ei virrannut altaaseen syksyn näytekierroksella. Vuonna 2014 viemäriverkostoon johdettiin jätevesiä 1 782 m3.

Rehakan ympäristöntarkkailu toteutetaan yhteistyössä Janakkalan kunnan kanssa. Vesinäytteenoton, analysoinnin ja raportoinnin tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Rehakan jätteidenkäsittelyalueen tarkkailuohjelma päivitettiin 26.11.2014. Vuoden 2014 aikana toiminta Rehakassa ei suuresti muuttunut aiempiin vuosiin verrattuna. Ekokem Oy Ab jatkoi alueella kyllästettyjen puiden varastointitoimintaa ja Destamatic Oy kantojen ja risujen varastointia ja murskausta.

Vesien tarkkailu 2014, taulukot (pdf-tiedosto)