Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Jätetäytön sisäinen vesi

Jätetäytön sisäisellä vedellä tarkoitetaan sitä vettä, joka sataa taivaalta tai muodostuu jätteiden hajoamisprosessien yhteydessä, suotautuu ja varastoituu määrittelemättömäksi ajaksi jätetäytön sisään. Sisäinen vesi purkautuu suotovesien mukana jätetäytöstä ulos. Nykyisin, kun kaatopaikkojen pohjaeristeet ovat kunnossa, suotovedet kerätään hallitusti talteen ja johdetaan viemäriin, eivätkä vedet pääse karkuun pohjavesikerroksiin.

Sisäisen veden laadun perusteella pystytään selvittämään jätteestä liukenevien aineiden ominaisuuksia, arvioimaan jätteiden hajoamisen tilaa sekä vanhoilla, pohjaeristämättömillä kaatopaikoilla maaperään ja pohjavesiin kohdistuvaa kuormituspotentiaalia. Kaatopaikan jätetäytön sisällä oleva vesi ei ole laadultaan samanlaista kuin käsittelyyn johdettavat kaatopaikkavedet, joissa on usein mukana useiden erilaisten käsittely- ja täyttöalueiden vesiä sekä sadevesiviemäröityjen alueiden vesiä ja mahdollisesti muita pintavesiä. Jätetäytön sisäisen veden laatua ja pinnankorkeutta voidaan tutkia jätetäyttöön asennettavista erillisistä havaintoputkista tai kaatopaikkakaasun keräyskaivoista. Mikäli jätetäytön sisäisen veden pinta on liian korkealla, kaasunkeräysjärjestelmien toiminta voi estyä.

Vuoden 2014 aikana jätetäyttöjen sisäisestä vedestä otettiin Kapulassa ja Karanojalla kaksi näytettä. Analyysitulokset on esitetty taulukoissa 8 ja 9. Kaikki jätetäytön sisäisen veden näytteet otettiin kaatopaikkakaasun keräyskaivoista.

Vesien tarkkailu 2014, taulukot (pdf-tiedosto)