Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Jätevedet

Vesitarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti

Vesinäytteenottoon ja analysointiin sekä vuosiraportointiin liittyvät konsulttityöt kilpailutettiin alkuvuonna 2014. tarjouskilpailun voitti Ahma Ympäristö Oy, joka vastaa vesitarkkailun käytännön toteutuksesta vähintään kolme seuraavaa vuotta.

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2014 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 85 278 m3 (noin 234 m3/d).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2014 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli
48 073m3 (keskimäärin 132 m3/d).

Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksissa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta Kapulassa ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa 5 on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2014 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin.

Vesien tarkkailu 2014, taulukot (pdf-tiedosto)

Kaatopaikalta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2010 – 2014 xxx on esitetty kaavioissa alla.

 

Kapulan BOD7-ATU, CODCr ja TOC -pitoisuudet vuosina 2010-2014 (mg/l)

Karanojan BOD7-ATU, CODCr ja TOC -pitoisuudet vuosina 2010-2014 (mg/l)

Jäteveden fosforipitoisuus vuosina 2010-2014

Jäteveden typpipitoisuus vuosina 2010-2014

Kapulan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2014

Karanojan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2014