Vuosikatsaus 2014
Vuosikatsaus 2014

Pinta- ja pohjavedet

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä.

Vuoden 2014 aikana pintavesinäytteitä otettiin Kapulassa ja Karanojalla neljä kertaa, taulukossa 6 on ilmoitettu analyysitulosten keskiarvot. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Karanojalla pintavesinäytteet otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen.

Kapulassa on 22 ja Karanojalla neljä pohjaveden tarkkailuputkea. Karanojalla uusittiin kolme pohjaveden havaintoputkea keväällä 2014. Jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa vuonna 2014. Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 7.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vuonna 2011 aloitettua pohjaveden suojapumppausta jatkettiin vuonna 2014. Suojapumppauksella pyritään muuttamaan pohjaveden virtausolosuhteita ja estämään haitta-aineiden leviämistä pohjavedessä. Kaatopaikalle rakennettavat pinta- ja reunarakenteet estävät osaltansa haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta.

 Vesien tarkkailu 2014, taulukot (pdf-tiedosto)