Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula on jätteiden energiahyötykäytön edelläkävijä

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oyj:n (nyk. Fortum) jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan jätevoimalaan. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Ekokemin jätevoimalaan Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Ekokemille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2015 yhdyskuntajätettä toimitettiin Ekokemin jätevoimalaan yhteensä 73 113 tonnia, josta 22 492 tonnia ajettiin suoraan Ekokemille. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä 50 621 tonnia (kaavio alla).

Jätteet hyötykäyttöön

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Loppusijoitukseen päätyi vuonna 2015 enää 13 % vastaanotetuista jätteistä, muut jatkoivat matkaa eteenpäin. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita.

Uusina hyödynnettävinä jätejakeina mukaan tulivat kipsi- ja kattohuopajäte, niiden vastaanottamiseen haettiin lupaa vuonna 2015 ELY-keskukselta. Lupa kipsin ja kattohuovan vastaanotolle saatiin 24.6.2015. Kattohuovan vastaanotto alkoikin 10.8.2015. Kerätyn kattohuovan hyödyntämispaikka on Tarpaper Recycling Finland Oy Lahdessa. Kipsijätteen vastaanotto alkoi 5.10.2015. Kipsin hyödyntää Gypsum Recycling International Espoossa.

Vuonna 2015 jätteiden hyötykäyttöaste oli siis jälleen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli 87 %. Materiaalihyötykäytön osuus kasvoi edelleen, ja loppusijoituksen osuus pieneni vastaavasti. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

Kiertokapula Oy:n toimesta keräämät jätteet toimialueella:
Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

2015 2014
Materiaalihyötykäyttöön 26 % 22 %
Bioetanolin valmistukseen 4 % 4 %
Energiahyötykäyttöön 57 % 57 %
Loppusijoitus 13 % 16 %

 

Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan toimitetut jätteet vuonna 2015

Yhteensä 70 412 tonnia