Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla ympäristölupien mukaisesti.

Vastaanotetut maat höydynnettiin pääosin jätetäyttöalueiden rakentamisessa

Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2015 sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Lisäksi Hyvinkään Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on 1 000 – 20 000 mg/kg ka.

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa, kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2015 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle yhteensä 20 eri PIMA-kohteesta 44 243 tonnia. Kasvua edellisvuoteen oli noin 10 000 tonnia. Massat hyötykäytettiin kaatopaikan penkkarakenteissa välipeittomateriaaleina sekä vastavalleissa.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000 – 20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaiden kompostointikentälle 1 107,08 tonnia vuonna 2015. Vaikka öljyjätteiden vastaanottomäärä viime vuoteen verrattuna nousi, ovat kompostointiajat yhä pitkiä: aumojen kasvaminen kompostoinnin kannalta riittävän suuriksi kestää pidempään, ja toisaalta seuranta kompostoinnin tehosta alkaa vasta auman ollessa tarpeeksi suuri. Vuonna 2015 valmistui yksi auma, joten öljymaakentällä oli vuoden 2015 lopussa yksi auma ja varastokasa. Valmistuneen auman myötä ohjattiin öljymaita hyötykäytettäväksi penkkarakenteisiin 1 143,6 tonnia.

Puhtaita maita vastaanotettiin Hyvinkään Kapulaan 1 634,6 tonnia.