Vuosikatsaus 2015
Vuosikatsaus 2015

Jätevedet

Vesitarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella astui voimaan jälkitarkkailuohjelma vuonna 2015, mikä toi paljon muutoksia mm. vesitarkkailun laajuuteen. Kapulan ja Karanojan vesitarkkailun näytteenotosta, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Ahma ympäristö Oy.

Viemäriin johdettu jätevesi

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2015 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 60 492 m3 (noin 166 m3/d).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2015 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 51 642 m3 (keskimäärin 141 m3/d).

Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksissa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta Kapulassa ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa 5 on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2015 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin. Jätteidenkäsittelyalueilta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien (pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines ja ravinteet) vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2010 – 2015 on esitetty animoiduissa kaavioissa alla.

Vesien tarkkailu 2015, taulukot (pdf-tiedosto)

 

 

Kapulan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2015 (mg/l)

Karanojan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2015 (mg/l)

Jäteveden fosforipitoisuus vuosina 2010-2015

Jäteveden typpipitoisuus vuosina 2010-2015

Kapulan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2015

Karanojan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2015