Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Henkilöstöhallinto

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Henkilöstön määrä vuoden 2016 aikana oli keskimäärin 60 työntekijää, josta vakituisia oli 52 ja määräaikaisia kahdeksan. Tilikauden aikana irtisanoutui kolme henkilöä ja eläköityi kaksi. Tilapäisiä kausityöntekijöitä palkattiin kahdeksan.

Esimiestyö fokuksessa

Henkilöstön työmotivaation, innostuneisuuden ja työssäjaksamisen ylläpitäminen koetaan yhtiössä keskeiseksi. Johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työn sujuvuudessa ja tuloksellisuudessa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja työperäisten haittojen ennaltaehkäisystä.

Kuluneen vuoden aikana Kiertokapulassa ryhdyttiin tutkimaan ja kehittämään esimiestyötä valmentavan johtamisen suuntaan. Tarkoituksena on, että esimiestyöhön rakennetaan yhteneväinen, valmentavan esimiestyön malli.

Henkilöstö osallistui lisäksi omaa ammatillista osaamistaan edistävään koulutukseen, kuten taloushallinnon, asiakaspalvelun, viestinnän, jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn ja työsuojeluun liittyvään sekä it-alan koulutukseen. Yhtiön tiedonhallintajärjestelmän uudistamiseen sekä ympäristöjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui koko henkilöstö.

Henkilöstön tunnuslukuja 31.12.2016

2016 2015 2014
Henkilöstö 60 (2*) 60 (3*) 59
Naisten osuus %  32/53 %  30/50 % 30/51 %
Miesten osuus %  28/47 %  30/50 % 29/49 %
Vakituisia  52/87 %  56/93 % 55/93 %
Keski-ikä vuosina  41,6  42,2 43
Työtapaturmia  3  2 2
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta % 5,0 5,4 5,7
Työterveyshuolto € / hlö 1 459  1 262 1 135
Koulutus € / hlö 1 039  619 711
Työsuhteen keskim. pituus vuosina 8,7 8,1 9,1
Palkat ja palkkiot 2 437 888  2 277 397 2 407 008
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed. 117 799  123 492 125 674

*henkilö vuorottelu- tai opintovapaalla
*) 2 henkilöä vanhempainvapaalla, 1 henkilö vuorotteluvapaalla, 2 osa-aikaista

Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin keväällä Mäntsälän vehreissä maisemissa.

Keskuskauppakamarin ansiomerkin sai yksi henkilö 10 vuoden, yksi henkilö 15 vuoden ja yksi henkilö 20 vuoden ansiokkaasta palveluksesta yhtiön palveluksessa.