Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Jätteiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula panostaa jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöön

Kiertokapula Oy on toimittanut asumisessa syntyvää yhdyskuntajätettä Ekokem Oyj:n (nyk. Fortum) jätevoimalaan vuodesta 2007 lähtien. Riihimäellä sijaitseva jätevoimala tuottaa jätteestä kaukolämpöä Riihimäelle ja Hyvinkäälle. Ekokemin Riihimäen toimipaikalle vuonna 2016 rakennettu Kiertotalouskylä nosti jätteiden materiaalihyödyntämistä entisestään. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Muovijalostamon ja Biojalostamon kautta. Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan noin 37 prosenttia biojätettä, 10 prosenttia muovia ja 3 prosenttia metallia hyödynnettäviksi materiaaleina. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50 prosenttiin ja hyötykäyttöaste 98 prosenttiin.

Asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte kuljetetaan Kiertokapulan toimialueen keskiosan kunnista suoraan ekojalostamoon. Toimialueen eteläosan kuntien yhdyskuntajäte puolestaan siirtokuormataan Ekokemin ekojalostamoon Järvenpäässä sijaitsevan Puolmatkan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Pohjoisosan kuntien yhdyskuntajäte taas kulkee Ekokemille Hämeenlinnan Karanojan lajittelu- ja siirtokuormausaseman kautta. Lajittelu- ja siirtokuormausasemilla jätteistä erotellaan materiaalina hyödynnettävät jakeet (esim. metalli ja puu) sekä poltettavaksi kelpaava materiaali.

Jätteidenkäsittelyalueilla otetaan lisäksi vastaan kaupan ja teollisuuden yhdyskuntajätettä sekä rakennusjätettä. Täysin hyödyntämiskelvottomat jätteet loppusijoitetaan Karanojan jätetäyttöön.

Vuonna 2016 yhdyskuntajätettä toimitettiin Ekokemin jätevoimalaan yhteensä 79 271 tonnia, josta 23 085 tonnia ajettiin suoraan Ekokemille. Karanojan, Kapulan ja Puolmatkan siirtokuormaus- ja lajitteluasemien kautta Ekokemille toimitettiin polttokelpoista yhdyskunta- ja rakennusjätettä yhteensä 56 186 tonnia (kaavio alla).

Jätteet hyötykäyttöön

Kiertokapula toimittaa yhteistyökumppaneilleen useita eri jätejakeita, jotka hyödynnetään materiaalina tai energiana. Loppusijoitukseen päätyi vuonna 2016 enää 2 % vastaanotetuista jätteistä, muut jatkoivat matkaa eteenpäin hyödynnettäviksi materiaalina tai energiana. Lisäksi Kiertokapula hyödyntää omassa toiminnassaan materiaalina joitakin jätejakeita.

Vuonna 2016 jätteiden hyötykäyttöaste oli historiallisen korkea. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyneen jätteen hyötykäyttöaste oli huimat 98 %:a. Materiaalihyötykäytön osuus kasvoi edelleen, ja vastaavasti loppusijoituksen osuus pieneni. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Energiahyötykäyttöön toimitettiin polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte sekä puuperäinen jäte. Biojätteestä valmistettiin bioetanolia. Jäte, jota ei pystytty hyödyntämään energiana tai materiaalina, loppusijoitettiin.

Kiertokapulan toimesta keräämät jätteet Kiertokapulan toimialueella:
Asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava kaupan ja teollisuuden jäte sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntynyt jäte

2016 2015
Materiaalihyötykäyttöön 23 % 26 %
Bioetanolin valmistukseen 5 % 4 %
Energiahyötykäyttöön 70 % 57 %
Loppusijoitus 2 % 13 %

Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan toimitetut jätteet vuonna 2016

Yhteensä 79 271 tonnia