Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla ympäristölupien mukaisesti.

Vastaanotetut maat höydynnettiin pääosin jätetäyttöalueiden rakentamisessa

Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2016 sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Lisäksi Hyvinkään Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on 1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa, kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2016 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle yhteensä 11 869 tonnia. Maat käytetään jätetäytön välipeittomateriaaleina sekä vastavalleissa.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000–20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaiden kompostointikentälle 634 tonnia vuonna 2016. Kapulan öljymaiden kompostointikentälle vastaanotettiin myös puhtaita maita.

Puhtaita maita käytössä olevan jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Karanojalle 18 844 tonnia ja Kapulaan 881 tonnia.