Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Toimitusjohtajan katsaus

Jätteiden hyödyntämisprosentti nousi lähes 100 %:iin

Loppusijoitettavien jakeiden väheneminen pienensi liikevaihtoa

Kiertokapulan liikevaihto oli 20,12 miljoonaa euroa vuonna 2016. Liikevaihto pieneni noin 0,9 miljoonaa euroa (noin 4,4 %) vuodesta 2015. Lainsäädännön muutos, jolla rajoitetaan orgaanisen jätteen loppusijoittamista, vaikutti loppusijoitettavien jakeiden radikaaliin vähenemiseen. Loppusijoitettavien jakeiden määrä väheni 90 %. Tämä puolestaan vaikutti Kiertokapulan liikevaihdon laskuun. Jälkihoitovarausta kasvatettiin maltillisesti. Se on suuruudeltaan 3,22 miljoonaa euroa.

Jätteiden hyötykäyttö tehostui entisestään – 98 % jätteistä hyödynnettäväksi

Suurin osa asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energiana Ekokem Oyj:n (nyk. Fortum) jätevoimalassa ja uudessa Ekojalostamossa. Ekojalostamossa jätteestä erotellaan biojätteet, muovi ja metalli hyödynnettäviksi materiaalina. Kaikki erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella Hämeenlinnan Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste jatkoi entisestään nousuaan ollen historialliset 98 %:a vuonna 2016.

Vastuullista toimintaa ympäristön hyväksi

Kiertokapulalla on käytössään ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukainen ympäristöjärjestelemä. Järjestelmän avulla hallitaan toiminnan ympäristövaikutuksia ja minimoidaan toiminnasta aiheutuvia ympäristöriskejä.

Ympäristöinvestointeja tehdään vuosittain. Vuoden 2016 aikana rakennettiin Hämeenlinnan Karanojan ja Hyvinkään Kapulan jätetäyttöjen pintarakenteita. Kapulaan rakennettiin uusi tasausallas ja alueen viemäröinnin perusparannus. Ympäristöinvestointeihin käytettiin yhteensä noin 700 000 euroa. Ympäristömittauksiin, ympäristölupien hankkimiseen ja ympäristöjärjestelmään käytettiin yhteensä noin 144 000 euroa.

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Kiertokapula solmi yhteistyösopimuksen Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) kanssa rakennusjätteen lajittelurejektin käsittelystä. Sopimukseen sisältyy yhteistyötä mm. rakennusjätteen käsittelyssä, PHJ:n alueen kuntaurakoiden asiakaspalvelun hoidosta ja rakennusjätteen lajittelurejektien loppusijoittamisesta Karanojalle.

Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaan erittäin hyvällä tasolla

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme tutkitaan säännöllisin väliajoin. Viimeisin tutkimus tehtiin vuoden 2016 loppupuolella Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Järvenpään jätteidenkäsittelyalueilla. Tutkimuksen toteutti Innolink Research, jonka henkilökunta haastatteli niin yksityisasiakkaita kuin ammattikuljettajia jätteidenkäsittelyalueillamme. Saimme tutkimuksessa todella hyvän kokonaisarvosanan: 4,3, arvoasteikon ollessa 1–5. Myös kehitettävää löytyy ja olemmekin ottaneet kehitysehdotuksia huomioon toimintamme kehittämisessä ja suunnittelussa.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi tärkeimmistä voimavaroista

Yksi tärkeimmistä arvoistamme on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön koulutukseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen panostetaan vuosittain merkittävästi. Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 60 työntekijää, joista vakituisia oli 52 ja määräaikaisia 8. Naisia henkilöstöstä oli 53 % ja miehiä 47 %. Henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta.

Lakimuutokset tulevaisuuden haasteina

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Hankintalaissa rajoitetaan kunnallisten yhtiöiden toimintaa markkinoilla. Suomessa hankintalailla määrätään EU-direktiiviä tiukemmat markkinaehtoisia palveluita koskevat rajat. Vuonna 2017 raja on 15 % liikevaihdosta,10 % vuonna 2018 ja vuonna 2019 enintään 500 000 euroa tai 5 % liikevaihdosta. Lisäksi jätelain muutosehdotuksessa pyritään rajoittamaan kunnallisten yhtiöiden oikeus pelkästään asumisessa syntyvään jätteeseen. Toteutuessaan nämä muutokset heikentäisivät merkittävästi kunnallisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja tulisivat suurella todennäköisyydellä pakottamaan yhtiöt rakenteellisiin muutoksiin.

Tulevista muutoksista ja haasteista huolimatta katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Hyvinvointiyhteiskuntamme tukipilareihin kuuluu kaikissa olosuhteissa toimiva ja kaikille kuntalaisille tasapuolinen ja vastuullisesti hoidettava jätehuolto, jonka meille täällä Suomessa ovat rakentaneet kuntien jätelaitokset. Emme usko, että jo nyt hyvin toimiva järjestelmä halutaan romuttaa.

Kiitän lämpimästi Kiertokapulan henkilökuntaa sekä hallitusta, hallintoneuvostoa ja muita yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Kaikkien muutoksienkin keskellä työtä on tehty taidolla ja hyvällä motivaatiolla.

 

Kari Mäkinen

toimitusjohtaja