Vuosikatsaus 2016
Vuosikatsaus 2016

Jätevedet

Vesitarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jatkettiin vesitarkkailua vuonna 2015 voimaan astuneen jälkitarkkailuohjelman mukaisesti. Kapulan ja Karanojan vesitarkkailun näytteenotosta, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Ahma ympäristö Oy.

Viemäriin johdettu jätevesi

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2016 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli noin 61 591 m3 (noin 169 m3/d).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2016 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 52 554 m3 (keskimäärin 144 m3/d).

Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksissa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta Kapulassa ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa 5 on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2016 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin. Jätteidenkäsittelyalueilta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien (pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines ja ravinteet) vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2010 – 2016 on esitetty animoiduissa kaavioissa alla.

Vesien tarkkailu 2016, taulukot (pdf-tiedosto)

Kapulan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2016 (mg/l)

Karanojan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2016 (mg/l)

Jäteveden fosforipitoisuus vuosina 2010-2016

Jäteveden typpipitoisuus vuosina 2010-2016

Kapulan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2016

Karanojan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2016