Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Henkilöstöhallinto

Kiertokapulan henkilöstöhallintoa ohjaa yhtiön toimintastrategia, jonka mukaisesti yhtiön tavoitteena on olla hyvä ja arvostettu työnantaja ja jonka yhtenä arvona on hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategiamme keskeisiä menestystekijöitä ovat johtaminen, esimiestyö, osaaminen, hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa.

Henkilöstön määrä vuoden 2017 aikana oli keskimäärin 67 työntekijää, josta vakituisia oli 58 ja määräaikaisia 9. Tilikauden aikana irtisanoutui 1 henkilö ja eläköityi 1. Tilapäisiä kausityöntekijöitä palkattiin 7 henkilöä.

Esimiestyö fokuksessa

Henkilöstön työmotivaation, innostuneisuuden ja työssäjaksamisen ylläpitäminen koetaan yhtiössä keskeiseksi. Johtamisen ja esimiestyön jatkuvalla kehittämisellä nähdään olevan merkittävä vaikutus henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja työn sujuvuudessa ja tuloksellisuudessa. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa huolehdimme henkilöstömme terveydestä ja työperäisten haittojen ennaltaehkäisystä.

Henkilöstö osallistui omaa ammatillista osaamistaan edistävään koulutukseen, kuten taloushallinnon, asiakaspalvelun, viestinnän, jätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn ja työsuojeluun liittyvään sekä it-alan koulutukseen. Yhtiön tiedonhallintajärjestelmän uudistamiseen sekä ympäristöjärjestelmään liittyvään koulutukseen osallistui koko henkilöstö.

Henkilöstön tunnuslukuja

2017 2016 2015
Henkilöstön keskimääräinen lkm 67 (1*) 60 (2*) 60 (3*)
Naisten osuus %  32/52 %  32/53 % 30/50 %
Miesten osuus %  32/48 %  28/47 % 30/50 %
Vakituisia  58/87 %  52/87 % 56/93 %
Keski-ikä vuosina  41,6  41,6 42,2
Työtapaturmia  3  3 2
Sairauspoissaolojen suhteellinen osuus kokonaistyöajasta % 4,7 5,0 5,4
Työterveyshuolto € / hlö 1 233  1 459 1 262
Koulutus € / hlö 1 645  1 039 619
Työsuhteen keskim. pituus vuosina 8,9 8,7 8,1
Palkat ja palkkiot 2 663 175  2 423 858 2 277 397
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden ja palkan osuus ed. 135 707  117 799 123 492

*henkilö vuorottelu- tai opintovapaalla

Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin keväällä Espoon Nuuksion vehreissä maisemissa.