Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Pilaantuneiden ja puhtaiden maiden vastaanotto ja käsittely

Kiertokapula vastaanottaa erilaatuisia maa-aineksia Hyvinkään Kapulassa ja Hämeenlinnan Karanojalla ympäristölupien mukaisesti.

Vastaanotetut maat höydynnettiin pääosin jätetäyttöalueiden rakentamisessa

Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettiin vuonna 2017 sellaisia lievästi pilaan­tuneita maa-aineksia, jotka täyttävät PIMA (214/2007) asetuksen vaatimukset tavanomaisen jätteen kaatopaikalle vastaanotettaville pilaantuneille maille. Lisäksi Hyvinkään Kapulaan vastaanotettiin öljyisten maa-ainesten kom­pos­tointikentälle öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta, jonka mi­ne­raa­li­öljypitoi­suus on 1 000–20 000 mg/kg ka.

Alle PIMA (214/2007) ylemmän ohjearvon olevat, lievästi pilaantuneet maa-ainekset hyö­dyn­ne­tään suoraan jätetäyttöalueiden peitto- ja rakennekerroksissa. Kompostoidut öljymaat hyötykäytetään myös jäte­täyttöalueen peitto- ja rakenne­kerrok­sissa, kun maa-ai­neksen mineraa­liöljypitoi­suus on laskenut alle 1 000 mg/kg.

Vuonna 2017 lievästi pilaantuneita maa-aineksia vastaanotettiin Karanojalle yhteensä 56 771 tonnia. Maat käytettiin jätetäytön välipeittomateriaaleina sekä muissa rakenteissa.

Öljyllä pilaantuneita maita (pitoisuus 1 000–20 000 mg/kg) vas­taanotettiin Kapulan öljymaakentälle 597 tonnia vuonna 2017. Kapulan öljymaiden kompostointikentän alhaisen käyttöasteen vuoksi myös puhtaita maita vastaanotettiin kyseiselle kenätlle.

Puhtaita maita käytössä olevan jätetäytön esipeittoon ja muotoiluun vastaanotettiin Hämeenlinnan Karanojalle 20 968 tonnia ja Hyvinkään Kapulaan 2 491 tonnia.