Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Jätevedet

Vesitarkkailu toteutettiin tarkkailuohjelman mukaisesti

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella jatkettiin vesitarkkailua vuonna 2015 voimaan astuneen jälkitarkkailuohjelman mukaisesti. Kapulan ja Karanojan vesitarkkailun näytteenotosta, analysoinneista ja tulosraportoinneista vastasi Ahma ympäristö Oy  (nyk. Eurofins Ahma Oy).

Viemäriin johdettu jätevesi

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2017
viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 87 524 m3 (noin 240 m3/d).

Karanojalla syntyvät jätevedet käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla. Vuonna 2017 viemäriverkostoon johdettujen jätevesien määrä oli 51 596 m3 (keskimäärin 141 m3/d).

Viemäriin johdettavien vesien epäpuhtauksien vuosikeskiarvot ja maksimiarvot alittivat selvästi liittymissopimuksissa asetetut raja-arvot lukuun ottamatta Kapulassa ammoniumtyppipitoisuutta. Taulukossa A on viemäriin johdetun jäteveden epäpuhtauksien minimi-, maksimi- ja keskiarvot vuonna 2017 verrattuina liittymissopimuksissa sallittuihin pitoisuuksiin. Jätteidenkäsittelyalueilta viemäröitäville jätevesille tyypillisten parametrien (pH, sähkönjohtavuus, orgaaninen aines ja ravinteet) vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 2007 – 2017 on esitetty taulukoissa B – D.

Vesien tarkkailu 2017, taulukot (pdf-tiedosto)

Kapulan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2017 (mg/l)

Karanojan BOD7-ATU ja CODCr -pitoisuudet vuosina 2010-2017 (mg/l)

Jäteveden fosforipitoisuus vuosina 2010-2017

Jäteveden typpipitoisuus vuosina 2010-2017

Kapulan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2017

Karanojan jäteveden sähkönjohtavuus (mS/m) ja pH vuosina 2010 - 2017