Vuosikatsaus 2017
Vuosikatsaus 2017

Pinta- ja pohjavedet

Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä.

Vuoden 2017 aikana pintavesinäytteitä otettiin Kapulassa kaksi kertaa ja Karanojalla neljä kertaa. Taulukossa E on ilmoitettu analyysitulosten keskiarvot. Kapulassa pintavesinäytteet otetaan ennen kaatopaikkaa, kaatopaikan kohdalta ja kaatopaikan jälkeen. Karanojalla pintavesinäytteet otetaan kaatopaikan ohi virtaavasta Karanojasta ennen ja jälkeen kaatopaikan sekä kohdasta, jossa Karanoja laskee Lähdelampeen.

Kapulassa on tarkkailussa seitsemän ja Karanojalla neljä pohjaveden tarkkailukaivoa. Karanojalle asennettiin neljä uutta pohjaveden tarkkailuputkea pinta- ja pohjavesien riskinarvioinnin yhteydessä, josta valmistuu loppuraportti vuonna 2018. Jätteidenkäsittelyalueilla otettiin pohjavesinäytteitä kaksi kertaa vuonna 2017. Pohjavesianalyysien tulokset on esitetty taulukossa F.

Kapulan jätteidenkäsittelyalueella vuonna 2011 aloitettua pohjaveden suojapumppausta jatkettiin vuonna 2017. Pumppaus toimi hyvin koko vuoden ajan. Suojapumppauksella pyritään muuttamaan pohjaveden virtausolosuhteita ja estämään haitta-aineiden leviämistä pohjavedessä. Kaatopaikalle rakennettavat pinta- ja reunarakenteet estävät osaltansa haitta-aineiden kulkeutumisen veden mukana pois kaatopaikalta.

Vesien tarkkailu 2017 taulukot, pdf-tiedosto