Kiertokapulan vuosi 2012 nosti jätteiden hyötykäyttöastetta entisestään

Kiertokapulan 28.5.2013 pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Liikevaihtoa kertyi kuluneena vuonna kaikkiaan 20,03 miljoonaa euroa. Summa oli 1,3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2011 liikevaihto. Viime vuonna jätteiden hyötykäyttöaste kasvoi entisestään.

Yhdyskuntajätteen vastaanottomäärät pysyivät edellisten vuosien tasolla, mutta muiden jätelajien määrät vähenivät selvästi. Ainakin osittain jätemäärien väheneminen johtui talouden suhdannevaihtelusta. Suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitovarauksen kasvattamisen johdosta liikevoitto muodostui hieman negatiiviseksi, mutta tilikauden tulos oli kuitenkin positiivinen. Jätteen vastaanottomaksuja ei korotettu vuonna 2012 lainkaan.

Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Valkeakoskella sijaitseville jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettiin yhteensä 280 000 tonnia jätettä. Polttokelpoinen yhdyskunta- ja rakennusjäte toimitettiin energiahyödynnettäväksi Ekokem Oy Ab:n jätevoimalaan Riihimäelle. Erilliskerätyt biojätteet ohjattiin St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitokselle. Erilliskerättyä biojätettä kerättiin toiminta-alueen 12 kunnasta viime vuonna yhteensä 7 722 tonnia. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, betonia ja lasia. Kiertokapulan vastaanottamista asumisessa syntyneistä ja siihen rinnastettavista kaupan ja teollisuuden jätemateriaaleista pystyttiin hyödyntämään kierrättämällä ja hyötykäyttämällä energiaksi tai bioetanoliksi peräti 87 % ( 84 % vuonna 2011).

Suurimmat investoinnit kohdistuivat Hämeenlinnan ja Hyvinkään suljettujen loppusijoitusalueiden pinta- ja reunarakenteiden rakentamiseen. Nämä työt jatkuvat vuoteen 2016 asti. Valkeakosken Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle rakennettiin suotovesien tasausallas ja Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle puutarha- ja haravointijätteen kompostointikenttä. Kaikki investoinnit tehtiin tulorahoituksella. Tutkimus- ja kehitystoimintaa tehtiin yhdessä yhteistyökumppaneiden Hämeen Ammattikorkeakoulun, Teknillisen korkeakoulun  ja Jätelaitosyhdistyksen kanssa.

Jätelautakunta perustettiin jätelain vaatimusten mukaisesti

Uusi jätelaki tuli voimaan 1.5.2012. Sen myötä myös Kiertokapulan omistajakunnille perustettiin yhteinen jätelautakunta, joka aloitti toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Yhteistyö lautakunnan kanssa on alkanut hyvässä hengessä.

Kiertokapula hoitaa viiden kunnan jätteenkuljetuksen

Vuonna 2012 Kiertokapulan alueen kunnista Hyvinkäällä, Mäntsälässä, Riihimäellä, Valkeakoskella ja 1.6.2012 alkaen myös Hausjärvellä oli kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Kiertokapula Oy. Näissä kunnissa asuinkiinteistöt sopivat kuljetuksesta Kiertokapulan asiakaspalvelun kanssa, ja Kiertokapula hoitaa myös laskutuksen. Muissa kunnissa kukin kiinteistö tekee sopimuksen suoraan valitsemansa kuljetusyhtiön kanssa.

Jätetyhjennysten toimivuutta ja seurattavuutta kehitetään jatkuvasti. Käytössä on TCS-ajonhallintaohjelmisto, jonka avulla pystytään toteuttamaan reittisuunnittelu, ajoseuranta ja ajo-opastus sekä siirtämään laskutusaineisto sähköisesti. Jäteautojen kuljettajiin on nopea sähköinen yhteys, jonka avulla äkillisetkin muutokset tyhjennyksiin ja reitteihin ovat mahdollisia.

Huolehdimme ympäristöstä vastuullisesti

Kiertokapula noudattaa ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän mukaisia vaatimuksia. Huolehdimme siitä, ettei jätteistä koidu haittaa ympäristölle pitkänkään ajan kuluessa. Jätteidenkäsittelyalueiden ja niillä sijaitsevien loppusijoitusalueiden (kaatopaikkojen) ympäristövaikutuksia seurataan jatkuvasti.  Näin voidaan varmistua siitä, että alueiden vesistöt ja ympäristö pysyvät kunnossa. Ympäristön tilaa tarkkaillaan säännöllisillä vesinäytteillä, joita otetaan useista eri paikoista pinta-, pohja- ja kaatopaikkavesistä.

Vuoden aikana Kapulassa saatiin kaatopaikkakaasua talteen noin 2,0 milj. Nm3, ja kaasun metaanipitoisuus oli keskimäärin 46 %. Kaasu johdettiin Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle, joka hyödynsi kaasun kaukolämpöverkon paluuveden lämmityksessä. Karanojalla saatiin talteen noin 1,8 milj. Nm³ kaatopaikkakaasua. Kerätty kaasu hyödynnettiin St1 Biofuels Oy:n kaasumoottorilla sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Kapulassa syntyvät jätevedet käsitellään Hyvinkään Veden jätevedenpuhdistamolla. Karanojalla syntyvät jätevedet puolestaan käsitellään Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolla.

Muiden ympäristövaikutusten lisäksi jätteidenkäsittelyalueilla seurataan mm. energian ja veden kulutusta.

Kiertokapula on hyvä työpaikka

Keväällä 2012 toteutetun henkilöstökyselyn mukaan henkilöstö pitää Kiertokapulaa hyvänä työpaikkana. Henkilöstön hyvinvointia turvataan tukemalla ja kehittämällä systemaattisesti esimiestyötä ja johtamista sekä työyhteisön viestintää. ”Kehitämme myös jatkuvasti yhteistyötämme työterveyshuollon kanssa. Tästä kumppanuudesta saamme ensiarvoisen tärkeää lisäarvoa sekä toimintamme että henkilöstömme hyvinvoinnin tueksi”, toteaa henkilöstö- ja viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen.

Edelläkävijyys pitää liikkeessä

Tänä vuonna 20-vuotisjuhliaan viettävän Kiertokapulan toimintaa ohjaavat vahva tahto edelläkävijyydestä, osaamisesta ja vastuullisuudesta. Yhtiö on saavuttanut edelläkävijän asemansa suomalaisessa jätehuollossa suuntaamalla katseensa tulevaisuuteen, huomioimalla asiakkaiden tarpeet ja huolehtimalla osaamisesta. ”Tänä päivänä olemme osa laajaa yhteistyöverkostoa, jossa ympäristöliiketoiminnan eri osasilla on oma roolinsa. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että olemme omalta osaltamme onnistuneet edistämään suomalaista jätehuoltoa. Meidän on kuitenkin vakuutettava niin omistajamme, asiakkaamme kuin yhteistyökumppanimmekin joka päivä hoitamalla oma tehtävämme parhaalla mahdollisella tavalla. Pysähtyä emme saa”, kertoo toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Yhtiö on koko olemassaolonsa ajan toiminut uranuurtajana suomalaisessa jätehuollossa. Asumisessa syntyvä jäte on hyödynnetty energiaksi jo vuodesta 2007 lähtien yhteistyössä Ekokem Oy Ab:n kanssa ja viimeisimpänä kehittämistyön tuloksena on aloitettu erilliskerättävän biojätteen jatkojalostaminen bioetanoliksi yhteistyössä St1 Biofuels Oy:n kanssa. Kiertokapula sai ensimmäisenä suomalaisena jätehuoltoyhtiönä ISO 14001 –standardin mukaisen sertifioidun ympäristöjärjestelmän.

Vastuullisuus merkitsee Kiertokapulalle toimimista ympäristön parhaaksi. Tämä tarkoittaa jätehuollon jatkuvaa kehittämistä ja ympäristöä säästävien ratkaisujen parantamista yhteistyössä kumppaneidemme ja henkilöstömme kanssa.

Kiertokapulan hallitus ja hallintoneuvosto 28.5.2013 alkaen

Hallitus

Varsinainen jäsen:                                   Henkilökohtainen varajäsen:

Tuija Linna-Pirinen                                Risto Pirinen
Seppo Ahonen                                         Matti Eroaho
Teija Muranen                                         Eeva Liisa B. Leino
Eero Nurmi                                              Ossi Honkasalo
Taina Noopila                                          Kaisu Kotirinta
Sari Vilén                                                 Outi Nuottimäki
Asko Vähämaa                                        Mikko Nurmo

Hallituksen puheenjohtajana toimii Tuija Linna-Pirinen ja varapuheenjoh­tajana Eero Nurmi.

Hallintoneuvosto

Kari Masalin (Hausjärvi), Arto Latostenmaa ja Kristiina Urtamo (Hyvinkää), Helena Hirviniemi ja Lulu Riikonen (Hämeenlinna), Esa Silvennoinen ja Kalevi Ilmarinen (Janakkala), Markku Pyy ja Tiia Pyykkö (Järvenpää), Taina Pikkupeura ja Esa Kyntolä (Kerava), Aimo Alho (Loppi), Jyrki Kosonen ja Markku Laine (Mäntsälä), Risto Paajanen ja Jarmo Levänen (Riihimäki), Päivi Tikka ja Jorma Sulander (Tuusula), Pentti Bergmann ja Markku Alanko (Valkeakoski), Risto Anttila ja Matti Kortesaari (Hattula).

Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii Jyrki Kosonen ja varapu­heenjohtajana Esa Silvennoinen.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370

viestintäpäällikkö Sari Pousi-Heinonen, puh. 050 581 9997

Kiertokapulan vuosi- ja ympäristökatsaus 2012 osoitteessa https://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/vuosikatsaus-2012/