Kiertokapulan vuosi 2013

Kiertokapulan vuosi 2013 oli yhtiön 20. toimintavuosi. Se sujui niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihtoa kuluneena vuonna kertyi noin 20,8 Me, mikä oli noin 0,75 Me enemmän kuin edellisen vuoden liikevaihto. Tilivuoden tulos jäi kuitenkin lievästi tappiolliseksi pääosin suljettujen loppusijoitusalueiden jälkihoitovarauksen kasvattamisen johdosta.

Kiertokapulan toukokuussa pidetty yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle sekä kiitti koko Kiertokapulan henkilöstöä hyvin tehdystä työstä.

Vuoden 2013 aikana investointeihin käytettiin noin 2 Me. Ne kohdentuivat Kapulan suljetun loppusijoitusalueen reunarakenteisiin ja Karanojan suljetun loppusijoitusalueen pintarakenteisiin sekä Kapulan jätevesijärjestelmän ja Karanojan kaasunkeräysjärjestelmän parantamiseen. Kiertokapulan vuosittaisilla ympäristöinvestoinneilla edistetään kaatopaikkakaasujen hyödyntämistä, parannetaan suotovesien keräys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä kehitetään materiaalien kierrätystä. Tutkimus- ja kehitystoimintaa jatkettiin yhdessä yhteistyökumppaneiden – Hämeen Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston ja Jätelaitosyhdistyksen – kanssa.

Vuonna 2013 asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen hyötykäyttöaste oli 82 %. Polttokelpoinen yhdyskuntajäte toimitettiin energiahyötykäyttöön Ekokemin jätevoimalaan. Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin mm. metallia, lasia ja betonia. Toimialueen erilliskerätystä biojätteestä valmistettiin bioetanolia ST1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksessa. Materiaali, jota ei pystytty hyödyntämään uudelleen materiaalina tai energiana, loppusijoitettiin Karanojan jätteidenkäsittelyalueelle. Loppusijoitettavan jätteen määrä oli kaikesta vastaanotetusta materiaalista 18 %.

Toimialueen asukkaille tarjottavaa palveluvalikoimaa laajennettiin kuluneen vuoden aikana. Yhtiön verkkopalvelu uudistettiin ja sähköisen asioinnin palveluja kehitettiin. Lasin ja pienmetallin Molok-keräyspisteitä ylläpidettiin eri puolilla toimialuetta ja jätteiden noutopalvelu laajennettiin käsittämään koko toimialuetta. Vaarallisia jätteitä kerättiin kahdeksan kiinteän keräyspisteen lisäksi viikoittain kiertävillä keräysautoilla sekä vuotuisilla kuntakeräyksillä.

Kiertokapula tarjoaa jätteiden vastaanotto- ja –käsittelypalveluja myös rakennusteollisuuden, kaupan ja elintarviketeollisuuden sekä maahantuonti- ja tukkukauppojen tarpeisiin. Yrityspalvelumme käsittävät materiaalien vastaanoton, lajittelun ja käsittelyn sekä toimittamisen asianmukaisiin hyödyntämiskohteisiin. Yrityspalveluiden osuus Kiertokapulan liikevaihdosta vuonna 2013 oli 17 %.

Jätteiden vastaanoton ja käsittelyn lisäksi Kiertokapula tarjosi asiakkailleen jätehuollon neuvontapalveluita ja osallistui päiväkotien ja koulujen ympäristökasvatustyöhön mm. järjestämällä kaikille toimialueen 4.-luokkalaisille Jäteselviytyjät-kilpailun, tuottamalla ympäristökasvatusmateriaalia päiväkoteihin ja kouluille sekä järjestämällä tutustumiskäyntejä jätteidenkäsittelyalueille.

Parikymmentä vuotta kestäneen toimintansa aikana Kiertokapula on tehnyt merkittävää työtä suomalaisen jätehuollon eteenpäinviemiseksi. Siitä ovat osoituksena mm. kaatopaikkakaasun talteenottojärjestelmän käyttöönotto vuonna 1994, kompostointilaitoksen käyttöönotto vuonna 1999, jätteiden energiahyötykäyttöön toimittaminen vuodesta 2007 lähtien ja biojätteen hyödyntäminen bioetanoliksi vuodesta 2009 lähtien. Kiertokapula sai ensimmäisenä suomalaisena jätehuoltoyhtiönä käyttöönsä ISO 14001 -sertifioidun ympäristöjärjestelmän vuonna 1998.

– Jätemateriaalien korkea hyötykäyttöaste ja palveluiden kehittäminen vastaamaan niin omistajien kuin toimialueen asukkaiden tarpeita ovat yhtiön toiminnan ensisijaisia tavoitteita. Jätemateriaalien korkean hyötykäyttöasteen saavuttamisen taustalla on vankka kokemus ja osaaminen jätteidenkäsittelyssä. Tätä osaamista hyödynnetään ja käytetään jatkossakin toiminta-alueemme terveellisen ja turvallisen ympäristön parhaaksi, toteaa toimitusjohtaja Kari Mäkinen.

Kiertokapulan vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2013 on julkaistu yhtiön internetsivustolla osoitteessa https://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/vuosikatsaus-2013/.