Kiertokapulan yhtiökokous pidettiin 30.5.2017

 Vuonna 2016 vastaanotettujen jätteiden hyötykäyttöprosentti historialliset 98 %:ia

Kiertokapulan liikevaihto oli 20,12 miljoonaa euroa vuonna 2016. Liikevaihto pieneni noin 0,9 miljoonaa euroa (noin 4,4 %) vuodesta 2015. Liikevaihdon laskuun vaikutti merkittävästi lainsäädännön muutos, jolla rajoitetaan orgaanisen jätteen loppusijoittamista. Loppusijoitettavien jakeiden määrä väheni 90 %. Suljettujen loppusijoitusalueiden hoitamiseen liittyvää jälkihoitovarausta kasvatettiin maltillisesti. Se on suuruudeltaan 3,22 miljoonaa euroa.

Tutustu tilinpäätöstietoihin.

Suurin osa asumisessa syntyvästä jätteestä hyödynnettiin materiaalina ja energiana Ekokem Oyj:n (nyk. Fortum) jätevoimalassa ja sen uudessa Ekojalostamossa. Ekojalostamossa jätteestä erotellaan biojätteet, muovi ja metalli hyödynnettäviksi materiaalina. Kaikki erilliskerätty biojäte käsiteltiin St1 Biofuels Oy:n bioetanolilaitoksella Hämeenlinnan Karanojalla etanoliksi, lämmöksi, sähköksi ja lannoitteeksi. Kiertokapulan vastaanottamien jätteiden hyötykäyttöaste jatkoi entisestään nousuaan ollen historialliset 98 %:a vuonna 2016.

Lue lisää jätteiden vastaanotosta ja hyötykäytöstä.

Asiakkaiden tyytyväisyys toimintaan erittäin hyvällä tasolla

Asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme tutkitaan säännöllisin väliajoin. Viimeisin tutkimus tehtiin vuoden 2016 loppupuolella Hyvinkään, Hämeenlinnan ja Järvenpään jätteidenkäsittelyalueilla. Tutkimuksen toteutti Innolink Research, jonka henkilökunta haastatteli niin yksityisasiakkaita kuin ammattikuljettajia jätteidenkäsittelyalueillamme. Saimme tutkimuksessa todella hyvän kokonaisarvosanan: 4,3, arvoasteikon ollessa 1–5. Myös kehitettävää löytyi ja olemmekin ottaneet kehitysehdotuksia huomioon toimintamme kehittämisessä ja suunnittelussa.

Henkilöstön hyvinvointi on yksi tärkeimmistä voimavaroista

Henkilöstön koulutukseen, työhyvinvoinnin edistämiseen ja työturvallisuuden parantamiseen panostetaan vuosittain merkittävästi. Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 60 työntekijää, joista vakituisia oli 52 ja määräaikaisia 8. Naisia henkilöstöstä oli 53 % ja miehiä 47 %. Henkilöstön keski-ikä oli 41,6 vuotta.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki tunnustuksena vastuullisuudesta

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kiertokapulalle Yhteiskunnallinen yritys -merkin 31.5.2017. Merkki on myönnetty osoituksena ekologisesti tärkeän tehtävän vastuullisesta hoitamisesta. Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia haasteita ja ne käyttävät myös vähintään puolet voitostaan tähän. Tärkeää on myös toiminnan avoimuus. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

Kiertokapulan toiminnalla on yhteiskunnallista merkittävyyttä ja sen rooli kuntalaisten asuinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämisessä on tärkeä. Saimme ensimmäisenä suomalaisena jätehuoltoyhtiönä käyttömme sertifioidun ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän, joka sekin kertoo sitoutumisestamme vastuulliseen toimintaan. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna yhteiskunnalle on tärkeää, ettemme käytä toimintaamme julkisia varoja, emme kuntalaisten verorahoja emmekä tavoittele toiminnallamme voittoa.

Kunnallista, tasapuolista jätehuoltoa tarvitaan tulevaisuudessakin

Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Hankintalaissa rajoitetaan kunnallisten yhtiöiden toimintaa markkinoilla. Suomessa hankintalailla määrätään EU-direktiiviä tiukemmat markkinaehtoisia palveluita koskevat rajat. Vuonna 2017 raja on 15 % liikevaihdosta,10 % vuonna 2018 ja vuonna 2019 enintään 500 000 euroa tai 5 % liikevaihdosta. Lisäksi jätelain muutosehdotuksessa pyritään rajoittamaan kunnallisten yhtiöiden oikeus pelkästään asumisessa syntyvään jätteeseen. Toteutuessaan nämä muutokset heikentäisivät merkittävästi kunnallisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja tulisivat suurella todennäköisyydellä pakottamaan yhtiöt rakenteellisiin muutoksiin.

Tulevista muutoksista ja haasteista huolimatta katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Hyvinvointiyhteiskuntamme tukipilareihin kuuluu kaikissa olosuhteissa toimiva ja kaikille kuntalaisille tasapuolinen ja vastuullisesti hoidettava jätehuolto, jonka meille täällä Suomessa ovat rakentaneet kuntien jätelaitokset. Emme usko, että jo nyt hyvin toimiva järjestelmä halutaan romuttaa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370