Yhtiökokoustiedote: Kiertokapulalle viime vuodelta positiivinen tulos liikevaihdon laskusta huolimatta

Kiertokapulan yhtiökokous pidettiin Hämeenlinnassa 27.5.2015 ja se myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.

Liikevaihdon laskusta huolimatta Kiertokapula pystyi tekemään positiivisen tuloksen

Kuntaomisteiselle Kiertokapulalle kertyi vuonna 2014 liikevaihtoa noin 19,7 Me, mikä oli noin 1 Me vähemmän kuin vuonna 2013. Tilikauden tulos oli kuitenkin positiivinen, eli Kiertokapula pystyi suhteuttamaan toimintojansa liikevaihdon mukaisesti. Liikevaihdon kutistuminen johtui pääosin yleisten suhdanteiden aiheuttamasta rakennusjätteen määrän vähenemisestä. Yrityspalveluiden osuus liikevaihdosta oli noin 11 %. Yhtiön omavaraisuusaste oli 45 % vuonna 2014.

Tutustu tilinpäätöstietoihin

Hallitus ja hallintoneuvosto 27.5.2015 eteenpäin

Materiaalihyötykäytön osuus edelleen nousussa

Kiertokapula jatkoi jätteenkäsittelyssä yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaniensa kanssa. Yhdyskuntajätettä energiahyödynnettiin vuonna 2014 kaikkiaan 72 000 tonnia Ekokemin toimesta, ja St1 Biofuels käsitteli yhteensä 8 000  tonnia erilliskerättyä biojätettä etanoliksi, sähköksi, kaukolämmöksi ja lannoitteeksi. Asumisessa syntyneen ja siihen rinnastettavan kaupan ja teollisuuden jätteen sekä rakentamisessa ja purkamisessa syntyvän jätteen hyötykäyttöaste kasvoi taas ollen 84 % vuonna 2014. Loppusijoitettavan materiaalin määrä kaikesta vastaanotetusta jätteestä oli vain 16 %.

Lue lisää jätteiden vastaanotosta ja hyötykäytöstä

Palvelua parannettiin

Asukkaiden palveluvalikoima laajeni vuonna 2014 edelleen, kun edellisvuonna pienemmässä mittakaavassa pilotoitu vuokralavapalvelu laajeni vuonna 2014 koskemaan koko toimialuetta. Lisäksi kehitettiin asiakaspalvelun järjestelmiä ja pohjustettiin sähköisen asioinnin lisäämistä.

Kiertokapula järjesti jätehuollon ammattitaitoisesti ja monipuolisesti vuonna 2014 viidessä omistajakunnassaan. Kuntien kanssa solmittavaan yhteistyösopimukseen sisältyy mm. kilpailutusta, laskutusta, asiakaspalvelua ja tiedottamista.

Lue lisää asiakkaiden neuvonnasta ja viestinnästä

Investoinnit ympäristöön, alueisiin ja henkilöstöön turvaavat tulevaa

Vuosittaisilla ympäristöinvestoinneilla edistetään kaatopaikkakaasujenhyödyntämistä, parannetaan suotovesien keräysjärjestelmiä ja parannetaan materiaalien kierrätystä. Kiertokapulan ympäristöinvestoinnit olivatkin vuonna 2014 hyvin merkittäviä. Karanojan alueen vanhan loppusijoitusalueen sulkemisrakenteet saatiin valmiiksi, ja Kapulan alueen suljettavan loppusijoitusalueen ympärille valmistui tiivis reunarakenne. Lisäksi kaatopaikkakaasun keräystä sekä suotovesien talteenottoa parannettiin sekä Hämeenlinnassa että Hyvinkäällä. Kapulan varsinaisten pintarakenteiden rakentamistyöt alkavat vuonna 2015 ja niiden tulee olla valmiit vuoteen 2018 mennessä. Kaikki investoinnit tehtiin edelleen tulorahoituksella.

Osayleiskaavojen valmistuminen niin Hyvinkään Kapulan kuin myös Hämeenlinnan Karanojan Moreenin alueilla vahvistavat Kiertokapulan toimintaedellytyksiä ja turvaavat riittävät alueet jätehuollon kehittämiseen kohti aitoa kiertotalousyhteiskuntaa. Jätteiden entistä parempi lajittelu ja materiaalikierrätyksen tehostaminen tulevat ohjaamaan Kiertokapulan kehittämistyötä jatkossakin. Myös ympäristölupia haettiin ja myönnettiin vuonna 2014.

Lue lisää kaavoituksesta ja ympäristöluvista

Hyvinvoiva henkilöstö on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista arvoista. Henkilökunnan koulutukseen on panostettu ja tullaan myös jatkossa panostamaan. Vuonna 2014 koko henkilö-kunta osallistui koulutukseen, joka keskittyi työhyvinvointiin ja yhtiön uuden strategian laadintaan. Uuden strategian avulle pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja yhä vaativimpiin haasteisiin.

Lue lisää henkilöstöhallinnon kuulumisia

Kiertokapulan vuosi- ja ympäristökatsaus vuodelta 2014 löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://www.kiertokapula.fi/kiertokapula/vuosikatsaus-2014/

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Kari Mäkinen, puh. 050 404 9370